Wydawca treści

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

Reklamacje

Reklamacje

Składanie i obsługa reklamacji w Biurze Maklerskim Banku Millennium S.A. - informacje praktyczne 

1. Reklamacja powinna być złożona przez Klienta niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, co przyspieszy rozpatrzenie zgłoszenia. 

2. Zgłoszenie reklamacyjne należy uzupełnić o dane pozwalające na identyfikację osoby składającej reklamację oraz wszystkie istotne informacje, które ułatwią analizę sytuacji, np. data i kwota transakcji, rachunek na którym transakcje zostały wykonane, a także dokładny opis problemu. 

3. Reklamacje mogą być składane: 
 

 • 1) w formie pisemnej: 
  • a) osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Banku Millennium S.A. lub w Placówce Banku Millennium SA obsługującej Klienta w charakterze agenta Biura Maklerskiego Banku Millennium S.A.: 
   b) listownie na adres Biura Maklerskiego ul. Żaryna 2a, 02-593 Warszawa, z dopiskiem Reklamacje, 
   c) za pośrednictwem e-Promak Plus (dotyczy Klientów, którzy zawarli umowę umożliwiającą składanie dyspozycji za pośrednictwem e-Promak Plus), 

  2) w formie ustnej: 
  • a) podczas wizyty w Punkcie Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Banku Millennium S.A. lub w Placówce Banku Millennium SA obsługującej Klienta w charakterze agenta Biura Maklerskiego Banku Millennium S.A. – do protokołu przyjęcia reklamacji sporządzanego przez pracownika Biura Maklerskiego lub Banku, 
   b) za pośrednictwem telefonu na nr: +48 (22) 598 26 87; +48 801 601 601. 

4. Biuro Maklerskie udziela odpowiedzi na reklamację w możliwe najkrótszym terminie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. 

5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w pkt 4, Biuro Maklerskie powiadamia o przyczynach opóźnienia i okolicznościach wymagających dodatkowych wyjaśnień niezbędnych dla rozpatrzenia reklamacji oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

6. W przypadku nieudzielania przez Biuro Maklerskie odpowiedzi na reklamację złożoną przez Klienta będącego osobą fizyczną (konsument), w terminie o którym mowa w pkt 4 lub 5, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta. 

7. Biuro Maklerskie udziela odpowiedzi na reklamację w postaci papierowej (listownie) lub na wniosek Klienta pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail. 

8. Klient będący konsumentem, może po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego w drodze postępowania pozasądowego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Ubezpieczonych. 

9. Klient może, w celu rozstrzygnięcia sporu wystąpić z powództwem do właściwego miejscowo sądu powszechnego. 

10. Klient będący konsumentem, może w zakresie ochrony swoich interesów i praw zwrócić się o pomoc prawną do Miejskiego bądź Powiatowego Rzecznika Konsumenta. 

11. W zakresie zarządzania reklamacjami Millennium Biuro Maklerskie SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 

Organizacje