Wydawca treści

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

MiFID

Implementacja regulacji MiFID przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A.

 

MiFID (ang. Markets in Financial Instruments Directive) to dyrektywa wspólnot europejskich, na którą składały się następujące akty prawne:

  • Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r.,
  • Dyrektywa Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r.,
  • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r.

Dyrektywa MiFID została uchylona w 2014 r. przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych  - czyli tzw. Dyrektywę MIFID II.

Celem MiFID-u było wprowadzenie we wszystkich krajach Unii Europejskiej jednolitych rozwiązań prawnych w zakresie: struktury rynku finansowego, sprawowania nad nim nadzoru, działalności firm inwestycyjnych i ochrony interesów ich klientów. 
Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. w pełnym zakresie dostosował swoją działalność do standardów MiFID. Działania dostosowawcze podjęte Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. w relacji do swoich klientów objęły: wdrożenie Polityki wykonywania zleceń oraz Polityki przeciwdziałania konfliktom interesów w Biurze Maklerskim, aktualizację Informacji o Biurze Maklerskim i świadczonych usługach, stosowanie klasyfikacji klientów oraz badania adekwatności świadczonych dla klientów usług. 

Regulacja MiFID II

Regulacja MIFID II to akty prawne - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne - obowiązujące w Polsce od 3 stycznia 2018 r. Celem regulacji MiFID II jest zapewnienie zwiększonej ochrony inwestorów, promowanie konkurencji w sektorze usług finansowych oraz zapewnienie przejrzystości działania firm inwestycyjnych na rynku kapitałowym UE. Zgodnie z wymogami MiFID II podmioty oferujące usługi inwestycyjne są zobowiązane do:

działania w najlepiej pojętym interesie Klienta,

oferowania instrumentów finansowych i produktów finansowych oraz usług inwestycyjnych adekwatnych do wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego Klientów oraz dla których Klient jest grupą docelową,

dostarczania Klientom jednoznacznych i niewprowadzających w błąd informacji o świadczonych usługach, produktach i znajdujących się w ofercie instrumentach finansowych oraz rodzajach ryzyk z nimi związanych.

Realizując wymagania zawarte w powyższych regulacjach, przed zawarciem umowy o świadczenie usługi maklerskiej Biuro Maklerskie zwraca się do Klienta o udzielenie informacji dokumentujących jego wiedzę i doświadczenie i służących do oceny, czy usługa maklerska oraz instrumenty finansowe będące przedmiotem tej usługi są dla niego adekwatne.
Przed zawarciem umowy o świadczenie usługi maklerskiej Biuro Maklerskie zwraca się także do Klienta o przedstawienie informacji niezbędnych do oceny, czy instrumenty finansowe, które będą przedmiotem usługi maklerskiej, są zgodne z potrzebami, cechami oraz celami Klienta, w tym celami związanymi ze zrównoważonym rozwojem. Dla instrumentów finansowych, które w ocenie Biura Maklerskiego są zgodne z potrzebami, cechami oraz celami Klienta, Klient znajduje się w grupie docelowej. W przypadku instrumentów finansowych, które w ocenie Biura Maklerskiego nie są zgodnie z potrzebami, cechami oraz celami Klienta, Klient znajduje się w negatywnej grupie docelowej. Dla instrumentów finansowych, które nie zostały zakwalifikowane do żadnej z powyższych grup, Klient sytuuje się poza grupą docelową. 
Nabywanie instrumentów finansowych, co do których Klient znajduje się w negatywnej grupie docelowej lub sytuuje się poza grupą docelową, może odbywać się jedynie z inicjatywy Klienta.
W przypadku gdy Klient nie udzielił w ankiecie wymaganych informacji, o których mowa powyżej, Biuro Maklerskie informuje Klienta, że nie jest w stanie dokonać oceny zgodności potrzeb, cech lub celów Klienta z dostępnymi na rynku instrumentami finansowymi. 
Po upływie terminu ważności ankiety Biuro Maklerskie zwróci się do Klienta o ponowne poddanie się ocenie zgodności potrzeb, cech i celów Klienta z instrumentami finansowymi. Klient może zwrócić się do Biura Maklerskiego w każdym momencie z wnioskiem o ponowne wypełnienie ankiety w celu aktualizacji oceny grupy docelowej. Biuro Maklerskie może zwrócić się w każdym momencie do Klienta o ponowne udzielenie informacji, o których mowa powyżej, w celu aktualizacji oceny grupy docelowej. Informacje o konieczności aktualizacji oceny grupy docelowej mogą być przekazywane Klientowi przez pracownika w Punkcie Obsługi Klienta, pracownika w Punkcie Usług Maklerskich, telefonicznie, w systemie internetowym Biura Maklerskiego (w aplikacji ePromakPlus) lub korespondencyjnie.
Klient korzystający z usług internetowych Biura Maklerskiego może dokonać takiej oceny samodzielnie, korzystając z funkcjonalności udostępnionej w Serwisie informacyjnym w zakładce „Wsparcie”, w opcji „Ocena adekwatności”. Po udzieleniu odpowiedzi na zadane w ankiecie pytania, Klientowi zostanie wyświetlony wynik oceny oraz ewentualnie ostrzeżenia (jeśli w wyniku analizy udzielonych odpowiedzi w ocenie Biura Maklerskiego usługa okaże się nieadekwatna). Poprawne zakończenie procesu oceny następuje dopiero po użyciu przycisku „Wyślij”. 
Biuro Maklerskie może dokonać aktualizacji oceny grupy docelowej z własnej inicjatywy, w przypadku gdy uzna, że grupa docelowa w odniesieniu do danego instrumentu finansowego lub danej usługi maklerskiej powinna zostać skorygowana lub dany instrument finansowy lub usługa maklerska nie są już zgodne z potrzebami, cechami i celami określonej grupy docelowej.

 

Organizacje