Wydawca treści

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

Podatek

Zasady stosowane przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. przy sporządzaniu dokumentów do celów podatkowych

 

 • Informacja PIT 8 C jest wystawiana w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Kosztem uzyskania przychodów jest każdy wydatek, który służy uzyskaniu przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (poniesiony w celu uzyskania takiego przychodu). Zatem do kosztów uzyskania przychodów Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. zalicza:

  • - koszt nabycia papieru wartościowego (cena zakupu, wartość z dnia zamiany),
   - koszt nabycia papieru wartościowego przez spadkodawcę (jeżeli jest znany) w przypadku papierów wartościowych nabytych w drodze dziedziczenia i spadku,
   - prowizję zapłaconą od transakcji nabycia i prowizję zapłaconą od transakcji zbycia papieru wartościowego, - opłatę za prowadzenie rachunku inwestycyjnego,
   - koszt konwersji papieru wartościowego,
   - koszt wykonania warrantów i praw pochodnych,
   - koszty przeniesienia papierów wartościowych z rachunku na rachunek,
   - koszt przechowywania papierów wartościowych,


   z zastrzeżeniem, iż w przypadku papierów wartościowych nabytych w drodze darowizny Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. przyjmuje wartość zerową kosztów nabycia takich papierów.

 • Opodatkowaniu podlega zbycie papierów wartościowych począwszy od 01 stycznia 2004 r.
   
 • Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. wystawia informację PIT-8C w przypadku, gdy podatnik osiągnął przychód z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, wspomniana informacja nie jest sporządzana, jeśli podatnik w danym roku podatkowym osiągnie jedynie przychody niepodlegające opodatkowaniu (to jest dochodów uzyskanych z: odpłatnego zbycia nabytych przed dniem 1 stycznia 2003 r. obligacji Skarbu Państwa wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 r., odpłatnego zbycia papierów nabytych przed 1 stycznia 2004 r., realizacji praw wynikających z papierów nabytych przed 1 stycznia 2004 r.) lub poniesie jedynie koszty uzyskania przychodu np. na skutek pobrania przez Biuro Maklerskie z rachunku Klienta regulaminowych opłat .
   
 • Z uwagi na konieczność ustalania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia papierów z wykorzystaniem metody FIFO Informacja PIT-8C wystawiana jest dla wszystkich rachunków prowadzonych na rzecz Klienta przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. w oparciu o zawartą z Klientem umowę, której zakres obejmuje świadczenie usług lub/i prowadzenie takiego rachunku. Oznacza to, ze informacja PIT-8C nie obejmuje danych dotyczących transakcji dokonanych poza rachunkiem Klienta nawet wówczas, jeśli transakcje te zostały zrealizowane przy udziale Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A..
   
 • W przypadku sprawdzenia poprawności wystawionej informacji PIT 8C Klient powinien złożyć w POK-u pisemną dyspozycję.

Organizacje