Wydawca treści

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Informacje dla akcjonariuszy

Sekcja zawiera informacje o walnych zgromadzeniach akcjonariuszy oraz innych zdarzeniach korporacyjnych.

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Aktywacja usług zdalnych

Informacja o zasadach uzyskiwania dostępu do usług internetowych oraz telefonicznych świadczonych przez Millennium Dom Maklerski

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

Rynek polski

Usługi maklerskie - rynek wtórny

 

 1. Rachunek inwestycyjny
 2. Odroczony termin płatności
 3. Obligacje
 4. Akcje notowane na GPW i NewConnect
 5. Kontrakty terminowe
 6. Opcje
 7. ETF
 8. Produkty strukturyzowane

1. Rachunek inwestycyjny

Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. oferuje usługi związane z prowadzeniem rachunku inwestycyjnego, umożliwiające Państwu lokowanie środków finansowych w papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu. Rachunek inwestycyjny składa się z:

 • rachunku papierów wartościowych,
 • rachunku pieniężnego.

Aktywne uczestnictwo w obrocie giełdowym wymaga podpisania z Biurem Maklerskim stosownych umów. Podstawową z nich jest "Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków".

Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. oferuje atrakcyjne warunki prowadzenia rachunku inwestycyjnego:

Przyjmowanie i wykonywanie zleceń na rynku wtórnym (rynki regulowane na GPW i BondSpot oraz rynek nieregulowany NewConnect)

 • Klient może składać zlecenia osobiście, telefonicznie lub za pomocą internetu,
 • Korzystanie z usługi polegającej na składaniu zleceń telefonicznych i za pomocą internetu wymaga podpisania odpowiedniej wersji Umowy oraz uaktywnienia usługi w Punkcie Obsługi Klienta.

Przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia i odkupienia jednostek funduszy inwestycyjnych

 • Klient może składać zlecenia osobiście

On-line
Punkty Obsługi Klienta, połączone siecią komputerową w systemie on-line stwarzają możliwość składania wszelkich dyspozycji dotyczących rachunku inwestycyjnego niezależnie od miejsca założenia rachunku inwestycyjnego.

Udział w notowaniach on-line
Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. oferuje wszystkim swoim Klientom możliwość składania zleceń podczas notowań ciągłych w Punktach Obsługi Klienta, przez sieć internetową oraz na telefony komórkowe typu PDA z możliwością instalowania aplikacji.

 

Transakcje pozasesyjne i przedsesyjne
Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. umożliwia swoim Klientom zawieranie transakcji pozasesyjnych i przedsesyjnych. Transakcje te służą do przenoszenia praw własności dużych pakietów papierów wartościowych.

Prowizje
Za pośrednictwo w zawieraniu transakcji giełdowych Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. pobiera prowizje  zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.  
Aktywni Inwestorzy giełdowi mają możliwość korzystania z obniżonej prowizji liniowej. Obniżenie prowizji liniowej jest możliwe po złożeniu wniosku przez Klienta. Automatyczne obniżenie prowizji do prowizji daytrading,  następuje w ramach transakcji kupna i sprzedaży dokonanych na jednym walorze w ramach jednej sesji giełdowej.   

 

2. Odroczony termin płatności

Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. umożliwia swoim Klientom składanie zleceń kupna z odroczonym terminem płatności.
Warunki korzystania z odroczonej płatności

 • Korzystanie z odroczonego terminu płatności wymaga podpisania w Punkcie Obsługi Klienta stosownej umowy oraz złożenia oświadczenia o sytuacji majątkowej Inwestora,
 • Klient zobowiązany jest, w momencie składania zlecenia, posiadać środki w wysokości ustalonej z Biurem Maklerskim,
 • Klient jest zobowiązany uzupełnić brakujące środki pieniężne w terminie dwóch dni od dnia zawarcia transakcji na GPW.  

Ograniczenia

 • Do czasu pełnego opłacenia należności związanej z realizacją zlecenia korzystającego z odroczonego terminu zapłaty Klient nie może zastawić bądź też przenieść na inny rachunek zakupionych papierów wartościowych.
 • Zabezpieczeniem spłaty należności z tytułu odroczonego terminu płatności (OTP) jest blokada rachunku do wysokości należności OTP powiększonej o wartość środków własnych wymaganych przy składaniu zleceń z odroczoną płatnością.
 • Klient udziela Domowi Maklerskiemu nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania jego rachunkiem papierów wartościowych do momentu pełnego opłacenia należności związanej z realizacją zlecenia korzystającego z odroczonego terminu płatności.

 

Korzyści

 • krótkookresowy, nie oprocentowany kredyt na zakup papierów wartościowych,
 • możliwość sprzedaży papierów wartościowych bez pełnego opłacenia należności związanej z realizacją zlecenia,
 • efektywne prowadzenie polityki inwestycyjnej bez angażowania całości środków własnych,
 • płynne zarządzanie limitami OTP przyznanymi poszczególnym Klientom,
 • możliwość wykorzystania blokady rachunku, jako zabezpieczenia przy dokonywaniu transakcji z OTP,
 • możliwość zawierania transakcji odwrotnych - w odstępie kilku minut - bez konieczności opłacania należności z tytułu zleceń kupna,
 • możliwość korzystania z OTP przy zerowym udziale środków własnych,
 • możliwość przedstawienia przez Inwestora innych zabezpieczeń niż aktywa zgromadzone na rachunku, umożliwiających korzystanie z OTP.

 

3. Obligacje

Obligacja jest papierem dłużnym, stwierdzającym fakt zaciągnięcia długu przez emitenta obligacji u jego nabywcy, zwanego obligatariuszem.
Dług ten jest spłacany w ściśle określonych terminach wraz z odsetkami, których sposób naliczania jest określony w warunkach emisji obligacji. Nabywca obligacji nie jest współwłaścicielem części majątku emitenta; obligacja nie ma charakteru udziałowego.


Pośredniczymy w obrocie obligacjami na rynku wtórnym  poprzez system obrotu Catalyst.
           
Notowania   odbywają się na czterech platformach transakcyjnych prowadzonych przez GPW S.A. i BondSpot S.A. w formule  Rynku Regulowanego (RR) i Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO). Każda z instytucji prowadzi jedną platformę RR i ASO, z tym że na GPW jednostką transakcyjną jest jedna obligacja, a na BondSpot jednostka transakcyjna ma wartość co najmniej 100 000 zł.  

Na rynku Catalyst są notowane:   obligacje Skarbu Państwa, obligacje komunalne, obligacje przedsiębiorstw (korporacyjne), listy zastawne.
 
Zlecenia i dyspozycje w systemie obrotu  Catalyst, klienci Biura Maklerskiego Banku Millennium S.A. mogą składać bez konieczności zawierania nowych Umów.   

Stale aktualizowane informacje o rynku Catalyst, w tym listę notowanych instrumentów finansowych, można znaleźć na stronie: www.gpwcatalyst.pl


4. Akcje notowane na GPW i NewConnect

Biuro Maklerskie pośredniczy w sprzedaży akcji na rynku pierwotnym oraz w obrocie na rynku wtórnym.

Na rynku pierwotnym naszym Klientom oferujemy możliwość kupna:

 • Akcji sprzedawanych za pośrednictwem Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych,
 • Akcji sprzedawanych przez konsorcja dystrybucyjne w skład, których wchodzi Millennium DM S.A.

Na rynku wtórnym naszym Klientom zapewniamy:

 • Możliwość kupna/sprzedaży akcji w systemie notowań kursu jednolitego z dwukrotnym określeniem kursu (fixingiem),
 • Możliwość kupna/sprzedaży akcji w systemie notowań ciągłych,
 • Możliwość kupna/sprzedaży akcji na NewConnect.
 • Możliwość kupna/sprzedaży papierów wartościowych w transakcjach przedsesyjnych.
 • Możliwość kupna/sprzedaży papierów wartościowych w transakcjach pozasesyjnych.

Korzyści dla inwestora

 • Kupując akcje inwestor staje właścicielem cząstki kapitału akcyjnego wybranej spółki,
 • Akcje notowane na GPW oraz NewConnect są nieustannie wyceniane przez rynek tak, więc Inwestor może na bieżąco obserwować zmiany wartości posiadanego pakietu akcji,
 • Posiadacz akcji nabywa prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, prawo do udziału w zysku - dywidendy, prawo poboru nowych akcji,
 • Akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie charakteryzuje wysoka płynność.

Ryzyko inwestycyjne

Posiadanie akcji wiąże się z dużym ryzykiem. Wartość akcji spółek notowanych na giełdzie ulega ciągłym wahaniom. Tak, więc przed przystąpieniem do inwestowania w akcje należy uświadomić sobie korzyści z tego płynące jak również zagrożenia. Warto jednak pamiętać o tym, iż w długiej perspektywie (kilka lat) inwestycje w akcje okazują się najlepszą formą lokaty kapitału.

 

5. Kontrakty terminowe

Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w ściśle określonym, przyszłym terminie (dniu wygaśnięcia) i po ściśle określonej w momencie zawarcia transakcji cenie, określonej ilości instrumentu bazowego lub dokonania równoważnego rozliczenia pieniężnego. Instrumentami bazowymi mogą być akcje, waluty, indeksy giełdowe itp.
Zawierający transakcje terminowe mają określone poglądy na to, jak kształtować się będzie wartość tych indeksów. Kupujący zakłada, że będzie rósł sprzedający, że będzie spadać. W ostatecznym rozrachunku zysk osiąga ten, którego przewidywania były słuszne.
 

Oferujemy Państwu możliwość zawierania transakcji na rynku kontraktów terminowych:

 • na indeks WIG20  
 • na indeks mWIG40
 • na akcje  
 • na kurs waluty
 • na stopę WIBOR (1, 3 i 6M)
 • na obligacje (krótko, średnio i długoterminowe obligacje SP)

Warunki

 • Zawieranie transakcji terminowych wymaga podpisania z Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. umowy o świadczenie usług w obrocie derywatami.
 • Każdy Inwestor otwierający rachunek w Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. w celu działania na rynku kontraktów, uzyskuje indywidualny Numer Klasyfikacji Klienta (NKK) nadawany przez KDPW, umożliwiający dokonywanie operacji na rynku.
 • Handel kontraktami terminowymi na WIG20, mWIG40, waluty oraz akcje spółek odbywa się w systemie notowań ciągłych w godz. 8.45 - 17.05. Na otwarcie i zamknięcie notowań odbywa się fixing, podobnie jak w przypadku innych instrumentów notowanych w systemie ciągłym.
 • Handel kontraktami terminowymi na stawki referencyjne WIBOR oraz obligacje skarbowe będzie odbywał się w godz. 9:00 – 17:00 (wyłącznie notowanie ciągłe – brak fixingu na zamknięcie)
 • Kontrakty są w obrocie w tzw. seriach. Seria obejmuje kontrakty terminowe odpowiadające określonemu przez giełdę standardowi charakteryzujące się w szczególności tym samym instrumentem bazowym i tą samą datą wygaśnięcia.
 • W chwili zawarcia kontraktu nie trzeba posiadać środków równych wartości kontraktu, wystarczy jedynie wnieść depozyt zabezpieczający.

Korzyści dla inwestora

 • Kontrakty terminowe dają możliwość osiągnięcia zysków, wynikających ze zmian cen na rynku giełdowym, zarówno przy wzroście, jak i spadku cen.
 • Konieczne jest podjęcie zaledwie jednej decyzji inwestycyjnej, bez potrzeby czasochłonnej i żmudnej analizy poszczególnych spółek.
 • Daje możliwość odpowiedniej dywersyfikacji posiadanego portfela tzn. umieszczenia w portfelu odpowiedniej liczby różnych instrumentów finansowych i tym samym eliminację znacznej części ryzyka zmian cen.
 • Umożliwia ochronę wartości posiadanego portfela w czasie zmian cen na rynku, bez ponoszenia znacznych kosztów, tym samym zwiększa potencjalne zyski, ale i niestety straty, - o czym nie wolno zapominać.

Prowizja

 • kontrakty terminowe indeksowe – maksymalna prowizja wynosi   12 zł (od zleceń składanych osobiście i telefonicznie) lub 9 zł. (od zleceń składanych z wykorzystaniem Internetu),
 • kontrakty terminowe na obligacje i stopę WIBOR – maksymalna prowizja wynosi 9 zł (od zleceń składanych osobiście i telefonicznie) lub 6 zł. (od zleceń składanych z wykorzystaniem Internetu),
 • kontrakty terminowe na akcje – prowizja wynosi 3 zł,
 • kontrakty terminowe na waluty – prowizja wynosi 0,3 zł,


Prowizja jest automatycznie obniżana w przypadku osiągania większych obrotów (kontrakty terminowe indeksowe oraz na obligacje i stopę WIBOR). Prowizja może być negocjowana (w zależności od osiąganych lub wielkości zlecenia).

6. Opcje

Opcja jest to instrument finansowy mający postać kontraktu, w którym posiadacz opcji ma prawo do kupna lub prawo do sprzedaży instrumentu podstawowego po ustalonej cenie (nazywanej ceną wykonania) w okresie do ustalonego terminu (zwanego terminem wygaśnięcia). Prawo to gwarantuje mu druga strona kontraktu, wystawiający opcję, którą jest z reguły instytucja finansowa. Należy podkreślić, że posiadacz opcji uzyskuje prawo, zaś wystawiający opcję przyjmuje na siebie zobowiązanie. W zależności od tego, czy prawo dotyczy kupna czy sprzedaży, wyróżnia się dwa rodzaje opcji:

 • opcję kupna (inaczej: opcja call); daje posiadaczowi prawo kupna określonych walorów przed upłynięciem określonego terminu po określonej cenie,
 • opcję sprzedaży (inaczej: opcja put); daje posiadaczowi prawo sprzedaży określonych walorów przed upłynięciem określonego terminu po określonej cenie.

Podstawową różnicą pomiędzy opcją a warrantem jest osoba wystawcy. Wystawcą opcji może być każdy, a liczba opcji może być nieograniczona. W przypadku warrantów wystawca jest jeden podmiot, który zajmuje pozycję emitenta.
Oferujemy   Państwu możliwość zawierania transakcji opcjami na WIG 20.

Warunki

 • Zawieranie transakcji opcjami wymaga podpisania z Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. umowy o świadczenie usług w obrocie prawami pochodnymi i prawami majątkowymi.
 • Każdy Inwestor otwierający rachunek w Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. w celu działania na rynku opcji, uzyskuje indywidualny Numer Identyfikacji Klienta (NIK) nadawany przez KDPW, umożliwiający dokonywanie operacji na rynku.
 • Obrót opcjami odbywa się w systemie notowań ciągłych od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.45 - 17.05 z uwzględnieniem wszystkich faz sesji GPW.
 • Opcje są w obrocie w tzw. seriach. Seria obejmuje natomiast wszystkie opcje tej samej klasy i tego samego typu o tym samym dniu wygaśnięcia i tym samym kursie wykonania

Korzyści dla Inwestora

 • Opcje dają możliwość osiągnięcia zysków, wynikających ze zmian cen na rynku giełdowym, zarówno przy wzroście, jak i spadku cen, dzięki wykorzystaniu efektu dźwigni finansowej.
 • Brak wymaganego depozytu zabezpieczającego dla nabywcy opcji (strony zajmującej pozycję długą) i konieczność zaangażowania znacznie mniejszych środków niż np. w kontrakty terminowe. Nabywca opcji płaci tylko wystawcy opcji tzw. premię.
 • Nabywcy opcji przysługuje prawo wykonania opcji oraz otrzymania od wystawcy opcji zapłaty kwoty rozliczenia.
 • Opcje dają możliwość odpowiedniej dywersyfikacji posiadanego portfela tzn. umieszczenia w portfelu odpowiedniej liczby różnych instrumentów finansowych i tym samym eliminację znacznej części ryzyka zmian cen.
 • Wystawca opcji w zamian za otrzymaną od nabywcy premię, przyjmuje na siebie zobowiązanie do wypłacenia kwoty rozliczenia wyznaczonej w dniu wygaśnięcia opcji. Wystawiający opcję (strona zajmująca pozycję krótką) wnosi depozyt zabezpieczający, dzięki czemu istnieje pewność, że w dniu wygaśnięcia opcji będzie w stanie wypłacić jej posiadaczowi kwotę rozliczenia.


Prowizja

Od zleceń składanych osobiście, telefonicznie lub internetowo   - zawiera się w przedziale od 2,1 do 12 zł (lub negocjowana, w zależności od obrotów lub wielkości zlecenia),

7. ETF

 

ETF (ang. Exchange Traded Fund - fundusz notowany na giełdzie) to otwarty fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu giełdowego. Jego funkcjonowanie jest regulowane, tak jak innych funduszy inwestycyjnych, dyrektywami unijnymi i regulacjami krajowymi. Charakteryzuje się on możliwością stałej (codziennej) kreacji i umarzania jednostek, zwanych tytułami uczestnictwa. Tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF notowane są na giełdzie na takich samych zasadach jak akcje. Tytuł uczestnictwa w funduszu ETF na WIG20 jest papierem wartościowym.

Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. oferuje Państwu możliwość zawierania transakcji  ETF:

 • na indeks WIG20ETF
 • na indeks DAXETF
 • na indeks S&P500

 

 

Korzyści dla Inwestora

 • prostota i przejrzystość instrumentu – jeden instrument naśladujący zachowanie zmiany indeksu
 • płynność – gwarantowana przez animatora,
 • bieżąca wycena,
 • niskie koszty prowizyjne, 
 • dodatkowa możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego,

 

8. Produkty strukturyzowane

 

Produkty strukturyzowane (ETP - exchange traded products) są instrumentami finansowymi, których cena jest uzależniona od wartości określonego wskaźnika rynkowego (tzw. instrumentu bazowego):

 • Indeksów giełdowych,
 • Kursów akcji,
 • Surowców (ropa naftowa, złoto, srebro, gaz ziemny itp.),
 • Produktów rolnych (pszenica, kukurydza, kakao, kawa itp.),
 • Koszyków akcji, surowców, indeksów giełdowych,
 • Kursów walut, stóp procentowych itp.

Oferujemy Państwu możliwość zawierania Transakcji na :

 

 • Certyfikatach z dźwignią, do których należą:
  • Certyfikaty turbo (knock-out)
  • Certyfikaty faktor

 

 • Certyfikatach inwestycyjnych, do których należą:
  • Trakery
  • Certyfikaty bonusowe
  • Odwrotnie zamienne
  • Ekspresowe
  • Z ochroną kapitału

 

Korzyści dla Inwestora

 • Relatywnie tani dostęp do instrumentów takich jak towary, akcje spółek zagranicznych.
 • Zapewnienie płynności i odpowiedniej wyceny przez emitenta.
 • Notowania w walucie krajowej.
 • Rozliczenie podatkowe przekazywane przez biuro maklerskie.
 • Możliwość wykorzystania certyfikatów jako zabezpieczenia innych inwestycji na polskim rynku.