Wydawca treści

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

 


Co to jest NewConnect ?
Jest to rynek akcji, oparty na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. NewConnect powstał z myślą o młodych, dynamicznych polskich firmach, którym zastrzyk kapitału otworzy możliwość wykorzystania potencjału tkwiącego w ich innowacyjności, a w efekcie da szansę na rozwój uwieńczony awansem do grona dużych i wartościowych polskich spółek. Ze względu na specyfikę emitentów, rynek NewConnect oferuje bardziej liberalne wymogi formalne i obowiązki informacyjne, a co za tym idzie - tańsze pozyskanie kapitału. NewConnect w założeniu ma także stanowić początek kariery giełdowej dla notowanych tu przedsiębiorstw. Inwestorzy angażujący się na rynku NewConnect muszą mieć świadomość, że wyższy potencjał wzrostu notowanych tu spółek oznaczać będzie jednocześnie podwyższone ryzyko inwestycyjne. Ta cecha rynku wynika ze specyficznego profilu rynku, grupującego spółki o krótkiej historii, działające w najbardziej zmiennym i konkurencyjnym segmencie gospodarki, jakim są m.in. nowe technologie.

W jaki sposób mogę przelać środki finansowe na mój rachunek inwestycyjny?
Począwszy od dnia 01.02.2015 r. wszelkie wpłaty oraz przelewy środków pieniężnych na rachunki pieniężne w Biurze Maklerskim należy dokonywać, podając bezpośrednio jako rachunek do wpłat lub przelewów 26-znakowy identyfikator rachunku pieniężnego.
Informacji o numerach 26-znakowych identyfikatorów rachunków pieniężnych, które należy wykorzystywać w celu zasilenia tych rachunków, udziela infolinia Biura Maklerskiego oraz Punkt Obsługi Klienta w Warszawie. Inwestorzy posiadający dostęp do usług internetowych informację o tym identyfikatorze uzyskają za pomocą aplikacji ePromakPlus, w opcji: Ustawienia – Informacje o rachunku – Rachunek bankowy do wpłat.
Przejściowo zostanie zachowana dotychczasowa forma wpłat i przelewów środków na rachunki pieniężne. Do momentu poinformowania Inwestorów w odrębnej korespondencji, będą one mogły być nadal realizowane tak jak dotychczas, to jest z podaniem na dyspozycji wpłaty lub przelewu rachunku Biura Maklerskiego Banku Millennium S.A. o numerze: 87 1160 2202 0000 0000 4444 4444 oraz w tytule operacji oznaczenia RI x…x (gdzie x….x oznacza numer rachunku pieniężnego Inwestora) wraz z nazwiskiem i imieniem właściciela rachunku pieniężnego.

 

Jakie możliwości daje Inwestorowi strona internetowa Biura Maklerskiego Banku Millennium S.A. ?
Najważniejszymi zaletami inwestowania za pośrednictwem strony internetowej Biura Maklerskiego Banku Millennium S.A. są: niskie koszty funkcjonowania, oszczędność czasu oraz bezpośredni dostęp do rachunku inwestycyjnego. Pragniemy zapewnić, że w trosce o bezpieczeństwo naszych Klientów wybraliśmy najwyższy obecnie dostępny poziom zabezpieczenia przekazywanych zleceń. Naszym celem jest oferowanie kompleksowej obsługi, dlatego zakres usług oferowanych z wykorzystaniem sieci Internet będzie szybko rozszerzany, dzięki czemu Inwestorzy będą mieli możliwość lepszego zarządzania swoimi pieniędzmi.

Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. proponuje swoim Klientom dostęp w czasie rzeczywistym do serwisów informacyjnych PAP, REUTERS INWESTOR oraz notowań giełdowych z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Ponadto Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. oferuje dostęp do komentarzy i rekomendacji wydawanych przez naszych analityków. Biuro Maklerskie Najważniejszymi zaletami inwestowania za pośrednictwem strony internetowej Biura Maklerskiego Banku Millennium S.A. są: niskie koszty funkcjonowania, oszczędność czasu oraz bezpośredni dostęp do rachunku inwestycyjnego. Strona internetowa Biura Maklerskiego Banku Millennium S.A. jest bardzo funkcjonalna i dynamiczna. Naszym celem jest oferowanie kompleksowej obsługi, dlatego zakres usług oferowanych z wykorzystaniem sieci Internet jest ciągle rozszerzany, dzięki czemu Inwestorzy mają możliwość lepszego zarządzania swoimi pieniędzmi. Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. proponuje swoim Klientom za pośrednictwem aplikacji ePromak Plus dostęp do Serwisu w zakresie składania Dyspozycji, uzyskiwania informacji o Rachunku i operacjach na nim dokonywanych oraz dostęp do Danych opóźnionych lub Danych czasu rzeczywistego w zakresie notowań GPW, w czasie rzeczywistym do serwisów informacyjnych PAP, REUTERS INWESTOR. Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. udostępnia swoim Klientom możliwość otrzymywania wybranych informacji dotyczących rachunku inwestycyjnego, spółek giełdowych oraz rynku kapitałowego za pośrednictwem poczty E-mail lub krótkich wiadomości tekstowych SMS.

Co należy zrobić, by móc składać dyspozycje za pośrednictwem Internetu ?
W przypadku nowych Klientów wystarczy zawrzeć z Millennium Biurem Maklerskim S.A. Umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków". Inwestorzy, którzy zawarli Umowę o świadczenie usług maklerskich przed 25 lipca 2006 r. powinni ją zaktualizować do wersji obecnie obowiązującej. Inwestorzy, którzy zawarli umowę o świadczenie usług maklerskich począwszy od 25 lipca 2006 r. ale nie aktywowali dotąd usług zdalnych - powinni dokonać ich aktywacji poprzez złożenie odpowiedniego wniosku.

 

Gdzie można zawrzeć umowę maklerską umożliwiającą składanie dyspozycji za pośrednictwem Internetu ?
Umowę można zawrzeć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta (POK) Biura Maklerskiego Banku Millennium S.A. lub drogą korespondencyjną.

 

Jakie są wymogi sprzętowe składania dyspozycji z wykorzystaniem sieci Internet?
Wymogi sprzętowe i programowe składania dyspozycji z wykorzystaniem sieci Internet zostały opisane w Instrukcji internetowej.

 

Co zyskuję, korzystając z serwisu internetowego Millennium Biura Maklerskiego S.A. ?
Najważniejszymi zaletami inwestowania za pośrednictwem naszej strony internetowej są niskie koszty funkcjonowania, oszczędność czasu, bezpośredni dostęp do rachunku inwestycyjnego oraz szybkość działania systemu komputerowego obsługującego otrzymane już dyspozycje klientów. Uzyskanie możliwości składania dyspozycji internetowych nie ogranicza możliwości składania zleceń i innych dyspozycji innym kanałem. Dzięki dostępowi do strony internetowej Biura Maklerskiego Banku Millennium S.A. Klienci mają możliwość korzystania z notowań giełdowych on-line, wiadomości z serwisów informacyjnych on-line i wybranych informacji dotyczących rachunku inwestycyjnego oraz rynku kapitałowego. W przypadku, gdy Klienci wykazują się aktywnością w zawieraniu transakcji, zarówno notowania giełdowe, jak i serwisy informacyjne udostępniane są im bezpłatnie. Dzięki uruchomionej funkcji „Wirtualnego Asystenta”, Klienci mogą zostać poinformowani o zaistnieniu zadeklarowanych wcześniej zdarzeń podczas pracy na komputerze z innymi aplikacjami. Klienci mogą zdecydować o otrzymywaniu wyselekcjonowanych informacji, również za pośrednictwem poczty e-mail lub SMS-ów.

 

Jakie prowizje płacą Inwestorzy korzystający z Internetu ?
W przypadku zleceń składanych za pośrednictwem sieci Internet wysokość prowizji określona jest w „Tabeli opłat i prowizji” dostępnej w zakładce Regulacje. Wysokość płaconych prowizji uzależniona jest od aktywności Inwestora.

 

Ile trwa przelew z mojego banku do Millennium Biura Maklerskiego S.A. ?
Jest to uzależnione w głównej mierze od procedur w banku Inwestora. Najszybciej (on-line), gotówka dotrze do Biura Maklerskiego Banku Millennium S.A. w przypadku przelewu przez Inwestora środków pieniężnych posiadanych na koncie w Banku Millennium S.A. z wykorzystaniem indywidualnego 26-znakowego identyfikatora rachunku pieniężnego Inwestora.

 

Ile czasu trwa przekazanie na GPW zlecenia przesłanego do Biura Maklerskiego Banku Millennium S.A. poprzez Internet ?
Zlecenia są przekazywane na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie po dokonaniu elektronicznej weryfikacji poprawności zlecenia, czyli praktycznie on-line.

 

Co zrobić, gdy nie będzie możliwe złożenie zlecenia przez Internet ?
W awaryjnych wypadkach zlecenia można złożyć telefonicznie. Możliwość składania dyspozycji telefonicznych jest uzależniona od tego, czy Klient podpisał umowę maklerską umożliwiającą korzystanie z usług zdalnych i - w razie takiej konieczności - uaktywnił te usługi.

 

Czy istnieje oddzielna linia telefoniczna dla klientów korzystających z usług internetowych Biura Maklerskiego Banku Millennium S.A. ?
Tak. Dzwoniąc pod nr 801-601-601 lub (0 22) 598 26 87, mogą nasi Klienci skorzystać z pomocy w zakresie obsługi internetowej. Adres E-mail Help Desk: helpdesk@bankmillennium.pl

 

Czy można korzystać z serwisu internetowego po godzinach pracy Biura Maklerskiego Banku Millennium S.A. ?
Oczywiście. Usługa jest dostępna praktycznie całą dobę (z przerwami wynikającymi z potrzeb konserwacji sprzętu i wykonywania tzw. back-up baz danych). Należy jednak pamiętać, że w przypadku korzystania przez Klienta z kredytu na zakup papierów wartościowych lub z lokaty overnight w godzinach nocnych na rachunku Inwestora nie znajduje się pełna kwota, która jest dostępna podczas trwania sesji giełdowej.

 

Czy przedsiębiorstwa mogą korzystać z usług maklerskich z wykorzystaniem Internetu ?
Dyspozycje za pośrednictwem Serwisu w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej mogą składać wyłącznie osoby upoważnione przez Inwestora do jednoosobowego składania Dyspozycji, wskazane pisemnie wyznaczone spośród osób upełnomocnionych do dysponowania Rachunkiem w zakresie udzielonego im pełnomocnictwa.

 

Jak można otrzymać potwierdzenie zawarcia transakcji ?
Potwierdzenie zawarcia transakcji Klient może otrzymywać za pośrednictwem poczty e-mail.

 

Jakie jest bezpieczeństwo składania dyspozycji za pośrednictwem Internetu?
Całość transmisji, wszystkie dane przesyłane pomiędzy Użytkownikiem a Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. są szyfrowane przy użyciu technologii SSL wykorzystującej tzw. klucze sesyjne (jednorazowe dla danej sesji) o minimalnej długości klucza symetrycznego równej 128 bitów. W swoim rozwiązaniu Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. zastosował certyfikaty cyfrowe.

Certyfikat serwera WWW potwierdza, że komputer, z którym Użytkownik się połączył jest rzeczywiście tym komputerem, którego adres internetowy został wybrany i widnieje w polu URL przeglądarki. Proces uzyskania takiego certyfikatu polega na weryfikacji, wskazującej czy instytucja ubiegająca się o taki dokument może posługiwać się nazwą zawartą w kluczu i czy rzeczywiście jest właścicielem domeny internetowej, w której jest serwer.

 

Jakiego programu użyć do otwarcia powiadomień o transakcjach przesyłanych prze Millennium Biuro Maklerskie
Należy użyć aktualnej wersji oprogramowania Adobe Acrobat Reader dostępnego na stronie Adobe Reader

W jaki sposób otworzyć zaszyfrowany plik otrzymany od Millennium Biura Maklerskiego za pośrednictwem poczty e-mail?
Millennium Biuro Maklerskie szyfruje wysyłane Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej pliki zawierające np. potwierdzenia złożonych zleceń i zawartych transakcji oraz pliki z wyciągami kwartalnymi z zestawieniem operacji ewidencyjnych i saldem rachunku inwestycyjnego. Oznacza to, że warunkiem otworzenia otrzymanego pliku będzie podanie hasła. Z dniem rozpoczęcia szyfrowania jako hasło domyślne przyjęto numer rachunku inwestycyjnego Inwestora. Nasi Klienci mogą zmienić hasło domyślne, składając wniosek za pośrednictwem aplikacji ePromak+ (zakładka Wnioski), telefonicznie lub osobiście w Punktach Obsługi Klienta. Dyspozycje zmiany hasła nie będą przyjmowane od pełnomocników do rachunku inwestycyjnego.

Organizacje