Wydawca treści

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

Przygotowanie emisji

Klienci Korporacyjni - przygotowanie emisji

 

1. Przygotowanie i przeprowadzenie emisji akcji i obligacji
2. Doradztwo w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania (strategie zewnętrznego finansowania)
3. Organizacja transakcji fuzji i przejęć przedsiębiorstw
4. Wyszukiwanie i pozyskiwanie inwestorów branżowych
5. Przygotowanie i obsługa nabywania pakietów akcji w drodze publicznych wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji.

 

1. Przygotowanie i przeprowadzenie emisji akcji i obligacji

Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. oferuje kompleksową obsługę procesu przygotowania i przeprowadzenia emisji papierów wartościowych na rynku publicznym obejmującą zarówno wszystkie etapy prac (od opracowania koncepcji poprzez jej wdrożenie i przeprowadzenie), jak i nadzór i organizację prac wszystkich podmiotów biorących udział w takim procesie (audytor, doradca prawny, firma typu public relations). W zakresie usługi związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych do publicznego obrotu i przeprowadzeniem publicznej emisji zawarte są m.in. następujące czynności Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A.:

 • przygotowanie analizy możliwości wprowadzenia papierów wartościowych do publicznego obrotu i pozyskania kapitału w drodze publicznej emisji,
 • przygotowanie koncepcji emisji połączonej z ewentualna sprzedażą istniejących akcji,
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia emisji (prospekt emisyjny),
 • reprezentowanie emitenta przed organami rynku kapitałowego (KPWiG, GPW, KDPW),
 • organizacja i prowadzenie badań popytu rynkowego (book building) oraz organizowanie i prowadzenie spotkań z inwestorami (road shows),
 • organizacja i uczestnictwo w konsorcjach dystrybucyjnych i subemisyjnych (gwarancyjnych), w tym pełnienie funkcji oferującego papiery wartościowe w publicznym obrocie,
 • przygotowanie dokumentów i uczestnictwo w postępowaniach mających na celu wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na wtórnym rynku regulowanym (postępowanie przed KDPW, GPW, CTO).

W ramach powyższej usługi mogą być realizowane emisje kierowane zarówno do nieoznaczonego jaki i oznaczonego kręgu Inwestorów.

Emisje kierowane do oznaczonego kręgu Inwestorów to m.in.:

 • emisje z prawem poboru,
 • emisje związane z połączeniem lub przejęciem,
 • emisje kierowane do inwestorów strategicznych,
 • emisje kierowane do kadry menedżerskiej i pracowników.

Ponadto w ramach usług dodatkowych związanych z wprowadzaniem papierów wartościowych do publicznego obrotu Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. oferuje:

 • prowadzenie depozytu papierów wartościowych w związku z zamiarem ich wprowadzenia do publicznego obrotu,
 • pełnienie funkcji sponsora emisji,
 • pełnienie funkcji animatora emitenta (dla papierów wartościowych notowanych na GPW)

 

 

2. Doradztwo w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania (strategie zewnętrznego finansowania)

W ramach tej usługi konstruowane są strategie finansowania rozwoju przedsiębiorstw, optymalizowania struktury kapitałowej w oparciu o bezpośredni dostęp do rynków kapitałowych jak i funduszy dostarczanych przez wyspecjalizowane instytucje finansowe.

Opracowana strategia finansowania rozwoju może uwzględniać pozyskiwanie środków finansowych poprzez:

 • emisje akcji, plasowane na rynku publicznym, kierowane do wybranych grup Inwestorów,
 • emisje instrumentów dłużnych (np. obligacji, obligacji zamiennych na akcje, krótkoterminowych papierów dłużnych),
 • wykorzystanie dostępnych źródeł finansowania kredytowego,
 • łączenie ww form finansowania.

 

 

3. Organizacja transakcji fuzji i przejęć przedsiębiorstw

W ramach tej usługi oferowane jest doradztwo przy opracowywaniu oraz przeprowadzaniu połączeń i podziałów przedsiębiorstw oraz obsługi przejęć (zakupu firm). Transakcje te mogą dotyczyć m.in.: łączenia się spółek na rynku publicznym, przejmowania spółek na rynku publicznym, przejmowania przez spółkę publiczną spółki niepublicznej, łączenia się spółki publicznej ze spółką niepubliczną.

W ramach tej usługi Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. oferuje:

 • stworzenie precyzyjnej strategii, identyfikującej formę transakcji, strukturę własności i rodzaj Inwestora,
 • identyfikację potencjalnych Inwestorów i/lub celów inwestycyjnych,
 • przeprowadzenie badań stanu przedsiębiorstw,
 • wyceny przedsiębiorstw,
 • określenie wartości stworzonej przez ewentualną transakcję,
 • negocjowanie z zainteresowanymi stronami prowadzące do osiągnięcia zamierzonych celów,
 • finalizowanie transakcji i pomoc w płynnym przejściu do nowej struktury własności.

 

 

4. Wyszukiwanie i pozyskiwanie inwestorów branżowych

W ramach tej usługi oferowane jest doradztwo przy pozyskiwaniu inwestorów branżowych (zarówno krajowych jak i zagranicznych) dla przedsiębiorstw lub wydzielonych obszarów ich działalności.

Usługa ta obejmuje:

 • ocenę sytuacji finansowej, rynkowej podmiotów poszukujących partnerów branżowych,
 • identyfikowanie atrakcyjnych partnerów,
 • wyceny wartości podmiotów poszukujących partnerów,
 • identyfikację i opracowanie optymalnej struktury transakcji,
 • negocjowanie z zainteresowanymi stronami,
 • finalizowanie transakcji i pomoc w płynnym przejściu do nowej struktury własności.

 Pion Transakcji Rynku Kapitałowego.
Tel. (0 22) 598 26 00 
Faks. (0 22) 898 31 78 
e-mail: bm.dtrk@bankmillennium.pl

 

Organizacje