Wydawca treści

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

Pakiet Prestige

Promocja „Pakiet Prestige”


Dyrektor Biura Maklerskiego Banku Millennium S.A. (dalej Biuro Maklerskie) na podstawie postanowień § 129 ust. 9 „Regulaminu świadczenia usług maklerskich” oraz § 43 ust. 1 „Regulaminu świadczenia usług maklerskich w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów” informuje, że:


1. Obniża się następujące stawki opłat i prowizji Inwestorom będącym osobami fizycznymi, którzy złożą wniosek o przyznanie promocyjnego „Pakietu Prestige” (dalej odpowiednio „Wniosek” lub „Wnioski”) oraz spełniają jeden z następujących warunków:
(1) uzyskali w Biurze Maklerskim w okresie ostatnich pełnych 12 miesięcy kalendarzowych przed dniem złożenia Wniosku łączne obroty akcjami oraz pozostałymi instrumentami finansowymi (z wyłączeniem obligacji, kontraktów terminowych, opcji i jednostek indeksowych) w wysokości co najmniej 6 mln zł lub
(2) uzyskali w Biurze Maklerskim w jednym z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych przed dniem złożenia Wniosku obroty akcjami oraz pozostałymi instrumentami finansowymi (z wyłączeniem obligacji, kontraktów terminowych, opcji i jednostek indeksowych) w wysokości co najmniej 1,5 mln zł, lub
(3) uzyskali w Biurze Maklerskim za ostatnie 6 miesięcy kalendarzowych przed dniem złożenia Wniosku średnie miesięczne obroty akcjami oraz pozostałymi instrumentami finansowymi (z wyłączeniem obligacji, kontraktów terminowych i opcji) w wysokości co najmniej 600 tys. zł:
a. do 0,28% wartości transakcji
- stawkę prowizji od zrealizowanych transakcji kupna/sprzedaży akcji oraz pozostałych instrumentów finansowych (z wyłączeniem obligacji) określoną w części A pkt 2d) Tabeli Opłat i Prowizji,
b. do 0,13% wartości transakcji
- stawkę prowizji od zrealizowanych transakcji kupna/sprzedaży obligacji określoną w części A pkt 2c )Tabeli Opłat i Prowizji,
c. do 7 zł za jedną sztukę
- stawkę prowizji od zrealizowanych transakcji kupna/sprzedaży kontraktów terminowych i opcji określoną w części A pkt 2a) i b) Tabeli Opłat i Prowizji (z wyjątkiem kontraktów terminowych na WIBOR i obligacje),
d. do 5 zł za jedną sztukę
- stawkę prowizji od zrealizowanych transakcji kupna/sprzedaży kontraktów terminowych na WIBOR i obligacje określoną w części A pkt 2a) Tabeli Opłat i Prowizji,
e. do 0 zł określone w części B Tabeli Opłat i Prowizji:
- opłatę za prowadzenie rachunku inwestycyjnego,
- opłatę za udostępnianie w serwisie informacyjnym w czasie rzeczywistym serwisu REUTERS,
- opłatę za wysyłanie informacji za pomocą elektronicznych nośników informacji (dotyczy wyłącznie powiadomień w formie SMSów wysyłanych z inicjatywy Biura Maklerskiego, z wyłączeniem przypadków, gdy ich zakres Inwestor definiuje samodzielnie w serwisie internetowym lub dotyczą rachunku inwestycyjnego),
- opłatę za udostępnianie w Serwisie informacyjnym w czasie rzeczywistym wybranego przez Inwestora wariantu ofert notowań GPW.
2. Z promocyjnego „Pakietu Prestige” mogą również korzystać Inwestorzy będący osobami fizycznymi nie spełniający warunków określonych w pkt. 1, którzy:
(1) otworzą po raz pierwszy rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim oraz
(2) w przeciągu 30 dni kalendarzowych od otwarcia rachunku inwestycyjnego złożą Wniosek oraz
(3) posiadają na rachunku inwestycyjnym w Biurze Maklerskim w dniu składania Wniosku aktywa (rozumiane jako suma wartości środków pieniężnych oraz wyceny instrumentów finansowych, z wyłączeniem kontraktów terminowych i opcji na rachunku inwestycyjnym) w wysokości minimum 100 tys. zł. (przy uwzględnieniu wartości linii kredytowej na zakup papierów wartościowych udzielonej przez Bank Millennium S.A.) oraz
(4) złożą deklarację osiągnięcia obrotów w wysokości minimum 600 tys. zł w pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym po dniu złożenia Wniosku.
Wymienione w pkt. 1 zwolnienia z opłat (z wyjątkiem obniżenia wysokości prowizji) nie przysługują w przypadku nieosiągnięcia przez Inwestora obrotów wskazanych w deklaracji, o której mowa w ppkt (4). W takim przypadku Biuro Maklerskie pobierze opłaty zgodnie z warunkami określonymi w Tabeli Opłat i Prowizji.
3. Z promocyjnego „Pakietu Prestige” mogą również korzystać Inwestorzy będący osobami fizycznymi nie spełniający warunków określonych w pkt. 1 lub 2, którzy złożą Wniosek oraz:
(1) posiadali lub posiadają rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim oraz
(2) nie korzystali z Pakietu Prestige w przeciągu ostatnich pełnych 12 miesięcy kalendarzowych przed złożeniem
Wniosku oraz
(3) posiadają na rachunku inwestycyjnym w Biurze Maklerskim w dniu składania Wniosku aktywa (rozumiane jako suma wartości środków pieniężnych oraz wyceny instrumentów finansowych, z wyłączeniem kontraktów terminowych i opcji na rachunku inwestycyjnym) w wysokości minimum 100 tys. zł. (przy uwzględnieniu wartości linii kredytowej na zakup papierów wartościowych udzielonej przez Bank Millennium S.A.) oraz
(4) złożą deklarację osiągnięcia obrotów w wysokości minimum 600 tys. zł w pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym po dniu złożenia Wniosku.
Wymienione w pkt. 1 zwolnienia z opłat (z wyjątkiem obniżenia wysokości prowizji) nie przysługują w przypadku nieosiągnięcia przez Inwestora obrotów wskazanych w deklaracji, o której mowa w ppkt (4). W takim przypadku Biuro Maklerskie pobierze opłaty zgodnie z warunkami określonymi w Tabeli Opłat i Prowizji.
4. Wnioski mogą być składane w okresie od 30 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
5. Wnioski mogą być składane osobiście w Punkcie Obsługi Klienta, drogą telefoniczną oraz z wykorzystaniem Serwisu maklerskiego.
6. Promocyjny „Pakiet Prestige” przyznawany jest Inwestorom, o których mowa w pkt. 1 od następnego dnia roboczego po dniu złożenia Wniosku na kolejne pełne 4 kwartały kalendarzowe, a Inwestorom, o których mowa w pkt. 2 i 3 od następnego dnia roboczego po dniu złożenia Wniosku do końca kolejnego pełnego kwartału kalendarzowego.
Po upływnie powyższych okresów, o ile Inwestor spełni warunki określone w pkt. 1 lub spełni warunki określone w deklaracji, o której mowa w pkt. 2 i 3, promocyjny „Pakiet Prestige” będzie przedłużony na okres kolejnych 4 pełnych kwartałów kalendarzowych bez konieczności składania nowego Wniosku.
7. Zlecenia złożone przed złożeniem Wniosku lub przed określonym we Wniosku terminem początkowym obowiązywania promocji rozliczane będą według prowizji obowiązujących w chwili składania zlecenia.
8. Promocyjny „Pakiet Prestige” wygasa, jeżeli Inwestor złoży wniosek o korzystanie z Planu Dodatkowego lub korzystanie z Planu Podstawowego na standardowych warunkach lub jeżeli Inwestora obowiązuje prowizja negocjowana


Tabela Opłat i Prowizji - obowiązuje od 30 lipca 2022 r.

 

Organizacje