Wydawca treści

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

Historia

Bank Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A. prowadził działalność maklerską od 26 czerwca 1990 roku. Do sierpnia 1995 roku działalność ta była prowadzona przez Biuro Maklerskie, które funkcjonowało jako oddział Banku. W dążeniu do całkowitego wyodrębnienia pośrednictwa na rynku papierów wartościowych ze struktur Banku, 7 sierpnia 1995 roku działalność dotychczasowego Biura Maklerskiego Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A. została przeniesiona do nowopowstałej spółki Dom Maklerski BIG Sp. z o.o..

Jeszcze przed uruchomieniem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Biuro Maklerskie Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A., jako jedno z pierwszych w Polsce, rozpoczęło działalność maklerską ukierunkowaną na obrót papierami wartościowymi. Od samego początku Biuro Maklerskie BIG aktywnie uczestniczyło w procesie organizacji warszawskiej giełdy, a następnie zostało jednym z jej pierwszych członków.

Biuro Maklerskie Banku Gdańskiego SA rozpoczęło działalność w kwietniu 1991 r. i było członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestnikiem KDPW od początku istnienia tych instytucji. W lutym 1994 r. zostało wyodrębnione organizacyjnie i finansowo ze struktur Banku Gdańskiego. Było jednym z najbardziej aktywnych instytucji na pierwotnym rynku papierów wartościowych. W końcowym okresie działalności prowadziło ok. 60 tys. rachunków inwestycyjnych i miało 20 Punktów Obsługi Klienta.

W wyniku połączenia dwóch przedsiębiorstw maklerskich: Domu Maklerskiego BIG Sp. z o.o. oraz Biura Maklerskiego Banku Gdańskiego S.A. 1 maja 1997 roku powstał Dom Maklerski BIG-BG Sp. z o.o. Dzięki połączeniu DM BIG Sp. z o.o. z BM BG S.A. powstał jeden z największych w Polsce podmiotów maklerskich, zarówno pod względem obsługiwanych transakcji, jak i pod względem kapitałów własnych.

Zgodnie z wymogami "Ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi" w dniu 1 października 1998 roku Dom Maklerski BIG-BG Sp. z o.o. został przekształcony w spółkę akcyjną.

W dniu 7 stycznia 2003 r. BIG Bank GDAŃSKI S.A. otrzymał postanowienie sądu rejestrowego zatwierdzającego zmianę Statutu Banku polegającą na zmianie nazwy handlowej (firmy) Banku z BIG Bank GDAŃSKI S.A. na Bank Millennium S.A. Fakt ten spowodował również zmianę nazwy domu maklerskiego na Millennium Dom Maklerski S.A.

W dniu 29 lipca 2022 r. nastąpiło przeniesienie na Bank Millennium S.A. części majątku oraz praw i obowiązków Millennium Domu Maklerskiego S.A. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z prowadzeniem działalności maklerskiej, w związku z czym powstała wyodrębniona organizacyjnie jednostka Banku Millennium S.A. pod nazwą Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A.

Organizacje