Wydawca treści

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

Dane osobowe

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych


Korzystając z usług i produktów w Biurze Maklerskim Banku Millennium S.A. powierza Pani/Pan nam swoje dane. Niniejsza polityka prywatności opisuje jakie dane i w jakim celu zbiera Bank Millennium S.A. oraz w jaki sposób je wykorzystuje.

Pakiet informacji RODO dla klientów Biura Maklerskiego Banku Millennium S.A .   

 

Administrator, Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bank Millennium S.A. (dalej: Bank)  z siedzibą w Warszawie:

 •   adres: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa,
 •   telefon: (+48) 801 331 331 lub (+48) 22 598 40 40 – dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych oraz z zagranicy,
 •   e-mail: kontakt@bankmillennium.pl.

Bank – jako administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Państwa dane osobowe.

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Banku sprawuje Inspektor Ochrony Danych (dalej: „Inspektor”):

 •   adres: Inspektor Ochrony Danych, Bank Millennium S.A., ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa,
 •   e-mail: iod@bankmillennium.pl.

Możesz kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Twoich praw.

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Bank gwarantuje, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli Bank będzie chciał przetwarzać Twoje dane osobowe dla innych celów – niewskazanych poniżej - zostaniesz wtedy odrębnie poinformowany o tym nowym celu. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas odpowiedni do realizacji wskazanych celów.

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Bank przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie (np. dane podane na formularzach) lub pozyskane z innych źródeł, np. źródeł dostępnych publicznie, np. rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), bazy REGON, Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

W zależności od łączących Cię z Bankiem relacji, Twoje dane mogą również pochodzić np. od osoby udzielającej Ci pełnomocnictwa, firmy, która wskazała Cię do kontaktu lub realizacji określonych czynności lub od Twojego przedstawiciela ustawowego.

W każdym ze wskazanych przypadków Bank skrupulatnie weryfikuje, czy ma podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?

W zależności od łączących Cię z Bankiem relacji, Bank może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych pozyskanych od Ciebie lub osób trzecich:

 •  dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, adres zameldowania, seria i numer dowodu osobistego, PESEL),
 •  dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny),
 •  dane socjo-demograficzne (np. obywatelstwo, forma zatrudnienia, liczba osób na utrzymaniu),
 •  dane behawioralne (np. dane dotyczące sposobu korzystania z usług Banku),
 •  dane komunikacyjne (np. dane wynikające z prowadzonej z Tobą komunikacji),
 •  dane audio-wizualne (np. dane związane z nagrywaniem rozmów lub wizerunku dla celów bezpieczeństwa i dowodowych),
 •  jeśli jesteś stroną umowy zawartej z Bankiem:

          –     dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące realizowanych transakcji),

         –     dane dotyczące powiązań rodzinnych, prawnych i majątkowych (np. w sytuacji, gdy składasz dyspozycję na wypadek śmierci),

         –     dane finansowe (np. saldo rachunku, źródło przychodów, informacje majątkowe),

         –     dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów, zobowiązania),

         w tym, jeśli korzystasz z usług bankowości elektronicznej lub serwisu maklerskiego:

         –     dane techniczne (np. dane urządzenia, na którym korzystasz z aplikacji mobilnej),

         –     dane lokalizacyjne (np. dane lokalizacji miejsca wykonywania transakcji za pomocą aplikacji mobilnej),

         –     dane historii przeglądania (np. dane niezbędne do utrzymania właściwej wymiany informacji pomiędzy serwerem i przeglądarką podczas korzystania

          z Millenet lub ePromakPlus).

Komu Twoje dane mogą być ujawniane?

Dostęp do Twoich danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Banku - będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Bank pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez Bank odbiorcom poza strukturą Banku. Zawsze w takiej sytuacji Bank dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Banku, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).

Szczegółowa lista odbiorców danych osobowych

W zależności od łączących Ciebie relacji z Biurem Maklerskim, odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 

Szczegółowa Informacja o Twoich prawach związanych z przetwarzaniem danych:

 •   przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
 •   jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez Bank są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
 •   masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 •   masz prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 •   masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Banku bądź realizacji zadań w interesie publicznym,
 •   masz również prawo do otrzymania od Banku Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora.
 • W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, np. bankowego, może być wymagane uzyskanie zgody Twojej lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami.
 •   masz prawo, aby nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Ciebie wpływa, chyba, że decyzja ta jest niezbędna do realizacji umowy, jest dozwolona prawem lub wyraziłeś wcześniej na to wyraźną zgodę,
 •   w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie.

Zgodę możesz wycofać w Placówce Banku, przez telefon, oraz – jeżeli posiadasz dostęp do kanałów bankowości elektronicznej - w Millenecie i w Aplikacji mobilnej, oraz jeżeli korzystasz wyłącznie z usług maklerskich i dotyczących ich instrumentów finansowych i posiadasz dostęp do serwisu maklerskiego – w ePromakPlus. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.

W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do ich realizacji.

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Bank Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

W przypadku, gdy łączy Cię umowa z Bankiem lub w przypadku podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, przetwarzanie Twoich danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany. Może to skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu. Dotyczy to dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w dokumentach przedstawionych przy złożeniu dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji albo przy zawieraniu umowy, w oparciu o ustalone kryteria (ekonomiczne, geograficzne, przedmiotowe, behawioralne). Konsekwencją dokonywanej oceny jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować automatyczną blokadą i nienawiązaniem relacji.

Jeśli będziesz podlegać decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu w innych przypadkach, zostaniesz o tym odrębnie poinformowany - wraz z informacją o zasadach podejmowania takiej decyzji oraz o jej znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach

 

Organizacje