Wydawca treści

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

Archiwum obsługiwanych ofert

Archiwum rynku pierwotnego

 

1. Oferta publiczna POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
2. Oferta publiczna Grupy LOTOS S.A.
3. Oferta Publiczna - OPOCZNO S.A.
4. Oferta Publiczna - ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.
5. Oferta Publiczna - ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY
6. Oferta Publiczna - North Coast S.A.
7. Oferta Publiczna - Eurofilms S.A
8. Oferta Publiczna - ACTION S.A.
9. Oferta Publiczna - FAMUR S.A.
10. Oferta Publiczna - Euromark Polska S.A.


Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych były przyjmowane od 1 do 9 września 2005 r. w każdym Punkcie Obsługi Klienta Millennium Domu Maklerskiego S.A.

Zapisy na akcje można było składać również za pośrednictwem Banku Millennium S.A., zgłaszając się do najbliższego oddziału Millennium lub lub Millennium Prestige.

Kredyt na zakup akcji PGNiG S.A. był oferowany we wszystkich oddziałach Millennium i Millennium Prestige.

Oprocentowanie kredytu 0% - aż do 20 września włącznie

MilleKredyt Akcje oferowany w dniach od 1 do 9 września

Bank Millennium kredytował ten zakup do wysokości 22.krotnej wartości Państwa wkładu własnego (dźwignia kredytowa 2200%)

Jako wkład własny posłużą Państwa środki zgromadzone na koncie osobistym w Banku lub na rachunku inwestycyjnym w Millennium Domu Maklerskim

Zalety oferty:

 • opłata przygotowawcza - 0,2%
 • zwolnienie z opłat za konto osobiste i rachunek inwestycyjny dla Klientów, którzy otworzą rachunki w związku z zakupem MilleKredytu Akcje
  • oprocentowanie:
   • od dnia uruchomienia kredytu aż do 20 września włącznie - 0%
   • od 21 września - oprocentowanie zmienne WIBOR 1M plus 1 punkt procentowy (6%)
  • bardzo atrakcyjna prowizja Millennium Domu Maklerskiego–0,4%
  • spłata jednorazowa - możliwość częściowej i całkowitej wcześniejszej spłaty

  Informacje o Emitencie
  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) jest największą i jedyną pionowo zintegrowaną firmą w sektorze gazowym w Polsce. Spółka posiada wiodącą pozycję w zakresie dystrybucji i obrotu gazem ziemnym, a także bardzo silną pozycję w obszarze poszukiwań i wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce.
  Grupa kapitałowa PGNiG dostarcza gaz do klientów zarówno przemysłowych jak i indywidualnych. W 2004 roku sprzedaż gazu wzrosła o 4,7% do 13,1 mld m sześć. Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej PGNiG wyniosły 10,9 mld zł a zysk netto – 1,11 mld zł.

  Analiza PGNiG Pobierz  Informacje o Emisji
  W ramach Oferty Publicznej było oferowanych łącznie 900.000.000 Akcji Serii B. Zapisy na akcje przyjmowane były w następujących transzach:

   
  • w Transzy Inwestorów Indywidualnych oferuje się 270.000.000 Akcji Serii B
  • w Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych oferuje się 270.000.000 Akcji Serii B
  • w Transzy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych oferuje się 270.000.000 Akcji Serii B
  • w Dodatkowej Puli Akcji oferuje się 90.000.000 Akcji Serii B.
  Terminy przeprowadzenia Oferty Publicznej
  • 31 sierpnia 2005 r. Podanie do publicznej wiadomości Przedziału Cenowego
  • 1 września 2005 r. Otwarcie Oferty Publicznej
  • 1 - 12 września 2005 r. (12 września 2005 r. do godz.12-tej) Przyjmowanie Deklaracji Zainteresowania Nabyciem Akcji Serii B w ramach budowania Księgi Popytu w Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych oraz deklaracji składanych w Transzy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych
  • 1 - 9 września 2005 r. Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych, w tym:
   • 1 - 7 września 2005 r. Okres Pierwszy
   • 8 - 9 września 2005 r. Okres Drugi
  • 12 września 2005 r. Sporządzenie Listy Wstępnego Przydziału i ustalenie Ceny Emisyjnej
  • 13 września 2005 r. Podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej
  • 13 -15 września 2005 r. Przyjmowanie zapisów w Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych oraz Transzy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych
  • 17 września 2005 r. Przydział AKCJI Serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych na sesji GPW


  Zasady nabywania Akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych
  • Przydział akcji został dokonany za pośrednictwem GPW. W związku z powyższym Inwestor zainteresowany kupnem Akcji może złożyć zapis tylko w domu maklerskim, w którym posiada rachunek papierów wartościowych
  • Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane były w godzinach pracy POK w dniach od 1 do 9 września 2005 r. Termin ten jest podzielony na dwa okresy:
   • Okres Pierwszy: 1 - 7 września 2005 roku;
   • Okres Drugi: 8 - 9 września 2005 roku.
  • Osoba uprawniona do złożenia zapisu mogła zapisać się na minimum 10 Akcji Oferowanych i maksymalnie na 200.000 Akcji Oferowanych.
  • Inwestor mógł złożyć wielokrotne zapisy na Akcje Oferowane, przy czym łączna liczba Akcji Oferowanych, określona w zapisach złożonych przez jednego Inwestora nie mogła być większa niż 200.000.
  • Zapis na Akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych był bezwarunkowy, nie mógł zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest nieodwołalny,
  • Zapisy mogły być składane przez klienta (lub przez pełnomocnika) osobiście w POK, składane drogą telefoniczną (lub faksową) lub składane z wykorzystaniem programu internetowego ePROMAK
    
  Preferencje dotyczące Pierwszego Okresu Składania Zleceń.
  W przypadku gdy popyt na akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych będzie większy od liczby akcji oferowanych w tej transzy – średnia stopa alokacji dla zleceń złożonych w Okresie Pierwszym będzie dwukrotnie wyższa od średniej stopy alokacji dla zleceń złożonych w Okresie Drugim, przy czym w sytuacji, gdy stopa alokacji dla zleceń złożonych w Okresie Pierwszym miałaby wynosić więcej niż 100%, zlecenia złożone w Okresie Pierwszym zostaną zrealizowane w całości, a pozostałe oferowane akcje w TII zostaną przydzielone, na zasadzie proporcjonalnej redukcji, Inwestorom, którzy złożyli zlecenia w Okresie Drugim.
  Płatności za Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych
  W momencie składania zapisu Inwestor musiał posiadać na swoim rachunku inwestycyjnym w domu maklerskim, w którym składa zapis, środki pieniężne w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych i ich ceny maksymalnej równej górnemu limitowi Przedziału Cenowego, powiększone o prowizję maklerską określoną w obowiązujących w MDM tabelach opłat i prowizji.

  Przydział i deponowanie Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych
  Sesja GPW odbyła się w dniu 17 września 2005 roku. Wszystkie przydzielone w Transzy Inwestorów Indywidualnych Akcje powinny zostać zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych inwestorów w domach maklerskich, w których złożone zostały zlecenia kupna Akcji, w dniu rozliczenia transakcji, tj. w pierwszym dniu, w którym zostanie przeprowadzona sesja rozliczeniowa w KDPW, następującym po dniu, w którym nastąpi przydział Akcji.
   
  Elektroniczna wersja prospektu spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. jest publikowana jedynie w celach informacyjnych. Prospekt emisyjny spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. i papierach wartościowych mających być przedmiotem publicznej oferty oraz dopuszczenia do notowań na rynku regulowanym. Prospekt w formie drukowanej jest dostępny w siedzibie spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., ul. Krucza 6/14, Warszawa, w siedzibie Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP S.A., ul. Puławska 15, Warszawa, w punktach obsługi klienta biur maklerskich, których lista jest opublikowana w prospekcie emisyjnym, w Centrum Informacji Komisji Papierów Wartościowych, Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa oraz w Centrum Promocji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ul. Książęca 4, Warszawa. Decyzją nr DIF/E/4110/35/41/2005 z dnia 24 maja 2005 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd z siedzibą w Warszawie, Polska, dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte niniejszym prospektem. W subskrypcji papierów wartościowych objętych niniejszym prospektem można uczestniczyć wyłącznie na terenie Polski. Na terytorium innych państw niniejszy prospekt może być traktowany jedynie jako materiał informacyjny.
  The electronic version of the prospectus of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. is published for information purposes only. The prospectus of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. constitutes the only legally binding document which contains information about Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. and the securities which will be subject to the public offering and which are expected be admitted to trading on the regulated market. A printed copy of the prospectus is available at the offices of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., ul. Krucza 6/14, Warszawa, at the offices of Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A., ul. Puławska 15, Warszawa, at the client service points of the brokerage houses, a list of which is published in the prospectus, at the Information Centre of the Securities and Exchange Commission, Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa and at the Centre of Promotions of the Warsaw Stock Exchange, ul. Książęca 4, Warszawa. Pursuant to the decision No. DIF/E/4110/35/41/2005 of 24 May 2005, the Polish Securities and Exchange Commission with its seat in Warsaw admitted the securities that are subject to this prospectus to public trading. The securities covered by this prospectus may be subscribed for exclusively within the territory of Poland. Outside of Poland this prospectus may be treated as information material only.

   
  Prospekt emisyjny

  Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka - str. 30; 0,61 MB Pobierz

  Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie - str. 22; 0,26 MB Pobierz

  Rozdział III Dane o emisji - str. 40; 0,63 MB Pobierz

  Rozdział IV Dane o emitencie - str. 22; 1,22 MB Pobierz

  Rozdział V Dane o działalności emitenta - str. 124; 1,65 MB Pobierz

  Rozdział VI Oceny i perspektywy rozwoju grupy PGNiG - str. 24; 0,51 MB Pobierz

  Rozdział VII Dane o organizacji emitenta, osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach - str. 30; 0,61 MB Pobierz

  Rozdział VIII Sprawozdania finansowe - str. 258; 2,22 MB Pobierz

  Rozdział IX Informacje dodatkowe - str. 204; 8,42 MB Pobierz

  Rozdział X Załączniki - str. 83; 6,76 MB Pobierz

  Spis treści - str. 1; 0,13 MB Pobierz

  PEŁNA WERSJA PROSPEKTU - str. 838; 20,98 MB Pobierz

  Załącznik do prospektu emisyjnego - str. 200; 1,50 MB Pobierz


   
   
   
  Oferta publiczna Grupy LOTOS S.A.

  Informacje o Emitencie
  Grupa Kapitałowa LOTOS jest drugą co do wielkości (po Grupie PKN Orlen) firmą naftową w Polsce prowadzącą działalność przede wszystkim w zakresie przerobu ropy naftowej oraz dystrybucji i sprzedaży szerokiego asortymentu produktów i towarów naftowych, a w szczególności: benzyn, olejów napędowych, lekkiego i ciężkiego oleju opałowego, paliwa lotniczego JET A-1, asfaltów, olejów smarowych i bazowych i gazu płynnego oraz produktów parafinowych. W obszarze dystrybucji Grupa Kapitałowa LOTOS działa zarówno na rynku hurtowym, jak i detalicznym. Sprzedaż hurtowa prowadzona jest na terenie całego kraju przez Emitenta, spółki handlowe oraz produkcyjno-handlowe wchodzące w skład Grupy Kapitałowej. Natomiast sprzedaż detaliczna odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem sieci stacji paliw (własnych, patronackich oraz partnerskich). Grupa Kapitałowa LOTOS posiada drugą pod względem liczby stacji sieć w Polsce. Ponadto sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw oraz innych produktów naftowych jest prowadzona przez Rafinerię Jasło, zaś Rafineria Czechowice prowadzi sprzedaż hurtową produktów rafineryjnych. Spółki te począwszy od lutego 2005 r. wchodzą w skład Grupy Kapitałowej Emitenta.

  Informacje o Emisji
  Do publicznego obrotu wprowadzanych jest:
  • 78.700.000 Akcji zwykłych Serii A o wartości nominalnej 1 zł, w tym: 58.229.340 Akcji imiennych oraz 20.470.660 Akcjina okaziciela oraz
  • do 35.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 1 zł.

  Oferta Publiczna Akcji Oferowanych obejmować będzie:
  • Publiczną Subskrypcję, w ramach, której Spółka oferuje do objęcia 35.000.000 Akcji Serii B oraz
  • Ofertę Sprzedaży, w ramach, której Wprowadzający oferuje do sprzedaży w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do 8.916.000 Akcji Serii A.

  Oferta Publiczna Akcji Oferowanych zostanie przeprowadzona w dwóch transzach:
  • Transzy Inwestorów Indywidualnych, w ramach której oferuje się 8.800.000 Akcji Serii B,
  • Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, w której oferuje się do 35.116.000 Akcji Oferowanych (w tym 26.200.000 Akcji Serii B oraz do 8.916.000 Akcji Serii A) dzielącej się na:
  - Subtranszę Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych, w której oferuje się do 20.116.000 Akcji Oferowanych;
  - Subtranszę Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych, w której oferuje się do 15.000.000 Akcji Oferowanych.

  Terminy przeprowadzenia Oferty Publicznej
  • do 15 maja 2005 r. – podanie do publicznej wiadomości Przedziału Cenowego;
  • 16 maja 2005 r. – otwarcie Oferty Publicznej;
  • 16–25 maja 2005 r. przyjmowanie zapisów na Akcje Serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych;
  • 16–30 maja (do godz. 12:00) 2005 r. proces budowy Księgi Popytu w Subtranszy Krajowych oraz Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych;
  • 30 maja 2005 r. – ustalenie ceny emisyjnej i sprzedaży, ustalenie ostatecznej liczby Akcji Serii A oferowanych do nabycia w Ofercie Sprzedaży,
  • 31 maja–3 czerwca 2005 r. – przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych;
  • 4 czerwca 2005 r. – przydział akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych na sesji GPW;
  • 6 czerwca 2005 r. – przydział akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych;
  • 6 czerwca 2005 r. – zamknięcie Oferty Publicznej.

  Przedział cenowy akcji spółki Grupy Lotos –oferowanych w publicznej subskrypcji został ustalony na 26-35,5 zł.

  Zasady nabywania Akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych
  W ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych oferowanych będzie 8.800.000 Akcji Serii B. Subskrypcja Akcji Serii B zostanie przeprowadzona w drodze składania zapisów na Akcje Serii B z podaniem liczby Akcji Serii B objętych zapisem oraz ceny maksymalnej równej górnemu limitowi Przedziału Cenowego.
  Osobami, do których kierowana jest oferta Akcji Serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych są osoby fizyczne, zarówno rezydenci, jak i nierezydenci z wyłączeniem osób będących osobami amerykańskimi w rozumieniu Regulacji S.
  Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą w dniach od 16 do 25 maja 2005 r. w godzinach pracy POK Pobierz


  Adresy i telefony do Punktów Obsługi Klienta

  Inwestor może złożyć zapis na nie mniej niż 10 Akcji i nie więcej niż 50.000 Akcji. Inwestor może złożyć dowolną ilość zapisów pod warunkiem, iż łączna wielkość Akcji w składanych przez inwestora zapisach nie przekroczy łącznie 50.000 Akcji.
  W przypadku przekroczenia liczby 50.000 Akcji w złożonych przez Inwestora zapisach, zapisy, które przekroczyły próg 50.000 Akcji traktowane będą zgodnie z Prospektem jako zapisy na 50.000 Akcji.
  W przypadku rachunków wspólnych (małżeńskich) każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do złożenia zapisów na nie więcej niż łącznie 50.000 Akcji.
  Zapisy mogą być składane przez klienta (lub przez pełnomocnika) osobiście w POK, składana drogą telefoniczną (lub faksową) , składana z wykorzystaniem programu internetowego ePROMAK
  Zapis na Akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą od dnia dokonania zapisu.

  Płatność za Akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych.
  Pełna płatność za Akcje nabywane w Transzy Inwestorów Indywidualnych, na które inwestor składa Zapis, musi być dokonana w złotych najpóźniej w momencie składania Zapisu.
  Wysokość wpłaty na Akcje Oferowane jest iloczynem liczby Akcji objętych Zapisem oraz maksymalnej ceny z Przedziału Cenowego (Ceny Maksymalnej), powiększonej o prowizję maklerską określoną w obowiązujących w MDM tabelach opłat i prowizji. Prowizję maklerską pokrywa inwestor.
  Pokrycia Zapisu nie mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży. Niedokonanie wpłaty lub jej niepełna wysokość zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie powoduje nieważność Zapisu.
  Przy składaniu Zapisu na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych nie ma możliwości korzystania z odroczonego terminu płatności.

  Przydział i deponowanie Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych.
  Przydział Akcji Oferowanych nastąpi na podstawie przyjętych zapisów i wystawionych na ich podstawie zleceń kupna, przekazanych na specjalną sesję GPW. Sesja specjalna odbędzie się w dniu 04 czerwca 2005r.
  W przypadku zmiany terminów przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Ofercie Publicznej przydział Akcji Serii B nastąpi w nowym terminie wynikającym m.in. z uzgodnień pomiędzy Spółką, Oferującym oraz GPW. Spółka poinformuje o nowym terminie przydziału akcji w Raporcie Bieżącym.
  Podstawę przydziału akcji inwestorom stanowi prawidłowo złożony i w pełni opłacony zapis na akcje serii B. Jeżeli popyt na Akcje Serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych nie przekroczy ogólnej liczby Akcji Serii B oferowanych do nabycia w tej transzy wówczas Emitent przydzieli wszystkim inwestorom Akcje Serii B w liczbie wynikającej z zapisów.
  W przypadku wystąpienia nadsubskrypcji przydział zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji zapisów. Wszystkie przydzielone Akcje Oferowane zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych inwestorów w dniu rozliczenia transakcji w KDPW.

  Rozliczenie wpłat na Akcje Serii B i zwrot nadpłaconych kwot w Transzy Inwestorów Indywidualnych
  W chwili składania zapisu kwota stanowiąca iloczyn liczby subskrybowanych Akcji Serii B i ceny maksymalnej zostanie zablokowana na rachunku papierów wartościowych inwestora w domu maklerskim przyjmującym zapis.
  W przypadku, gdy inwestorom nie zostaną przydzielone Akcje Serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych lub przydzielona zostanie mniejsza liczba niż ta, na którą złożone zostały zapisy, niewykorzystane części wpłat na Akcje Serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostaną odblokowane na rachunku inwestora jednocześnie z pobraniem wpłaty na Akcje Serii B.

  Oferta kredytowa na zakup akcji Grupa LOTOS S.A.
  Bank Millennium SA przygotował specjalną ofertę, której celem jest umożliwienie Klientom nabycie akcji Grupy Lotos S.A. z wykorzystaniem środków pochodzących z kredytu.

  Kredyt na zakup akcji Grupy LOTOS S.A.
  Oferowany w dniach od 16 do 25 maja br.
  Jeśli planują Państwo nabyć akcje Grupy Lotos S.A. w obrocie pierwotnym, Bank Millennium skredytuje ten zakup do wysokości 15-krotnej wartości wkładu własnego!

  Zalety oferty:
  • prowizja przygotowawcza liczona od kwoty przyznanego kredytu - 0,25%
  • oprocentowanie kredytu:
   1. - od dnia uruchomienia kredytu do dnia poprzedzającego przydział akcji – O%
    - od dnia przydziału akcji - zmienne WIBOR 1M plus 2 punkty procentowe – aktualnie 7,75% 
  • minimalna kwota kredytu - 20.000 zł
  • odsetki płatne miesięcznie
  • maksymalny okres kredytowania - 12 miesięcy
  • spłata jednorazowa z możliwością częściowej i całkowitej wcześniejszej spłaty.


  W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz załatwienia wszelkich formalności związanych z uzyskaniem kredytu i dokonaniem zapisu na akcje w Millennium Domu Maklerskim wystarczy odwiedzić najbliższy oddział Banku Millennium lub Banku Millennium PRESTIGE.
  Zapisy na akcje spółki Grupy Lotos S.A w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 16-25.05.2005 r. były przyjmujowane w każdym Punkcie Obsługi Klienta Millennium Domu Maklerskiego

  Zapisy na akcje można było również składać za pośrednictwem Banku Millennium S.A., zgłaszając się do najbliższego oddziału Millennium lub Banku Millennium PRESTIGE.

  Kredyt na zakup akcji Grupy Lotos S.A. oferowany jest w dniach od 16 do 25 maja 2005 r. we wszystkich oddziałach Millennium i Millennium Prestige.

  Grupa Lotos S.A. –oferta publiczna raport analityczny Pobierz  Do obejrzenia powyższego pliku potrzebny jest program Acrobat Reader, można go pobrać ze strony: com/products/acrobat/readstep2.html  Oferta Publiczna - OPOCZNO S.A.
   
   

  OFERTA PUBLICZNA - OPOCZNO S.A.

  Raport bieżący 11 / 2005 01-06-2005 - 1 czerwca 2005 roku Zarząd Opoczno S.A. poinformował o ustaleniu przez Wprowadzającego przedziału cenowego w przygotowywanej ofercie publicznej akcji. Cena akcji będzie mieścić się w przedziale 54,70 zł do 69,90 zł. Zlecenia kupna w Transzy Krajowych Inwestorów Detalicznych przyjmowane będą po cenie równej górnej granicy przedziału cenowego tj. 69,90 zł.

  Oferta publiczna Opoczno S.A. będzie przeprowadzona zgodnie z następującym harmonogramem:
  1 czerwca 2005 r. Podanie do publicznej wiadomości przedziału cenowego;
  2-15 czerwca 2005 r. Przyjmowanie zleceń w Transzy Krajowych Inwestorów Detalicznych (TKID);
  2-16 czerwca 2005 r. Budowanie księgi popytu (book-building)
  2-16 czerwca 2005 r. Przyjmowanie zleceń w transzach krajowych i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych (TDIK i TIIZ);
  17 czerwca 2005 r. Wstępny przydział akcji dla inwestorów instytucjonalnych (TDIK i TIIZ);
  17 czerwca 2005 r. Ustalenie oraz podanie do publicznej wiadomości ceny sprzedaży.
  21 czerwca 2005 r. Przydział dla inwestorów detalicznych (TKID) na podstawie zleceń kupna złożonych na specjalnej sesji GPW;
  22 czerwca 2005 r. Zakończenie przyjmowania płatności za Akcje Oferowane w TDIK i TIIZ
  23 czerwca 2005 r. Zakończenie oferty publicznej
  24 czerwca 2005 r. Przewidywana data rozpoczęcia notowań Akcji na GPW


  Informacje o Emitencie
  Opoczno jest wiodącym producentem płytek ceramicznych w Polsce i najlepiej rozpoznawalną marką na krajowym rynku płytek ceramicznych. W 2004 roku Spółka sprzedała w Polsce 16,4 mln mkw płytek ceramicznych, i osiągnęła 26% udział w całkowitej ilości płytek sprzedanych na polskim rynku. Oferta Spółki jest jedną z najszerszych wśród krajowych producentów płytek ceramicznych.
  Informacje o Emisji
  W Ofercie Publicznej oferowanych jest 16.255.471 akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 10 złotych każda. Akcje będą oferowane w trzech transzach:
  • 1.625.471 w Transzy Krajowych Inwestorów Detalicznych (TKID),
  • 3.251.000 w Transzy Dużych Inwestorów Krajowych (TDIK), oraz
  • 4.876.000 w Transzy Instytucjonalnych Inwestorów Zagranicznych (TIIZ). Ponadto
  • 6.503.000 Akcji stanowi pulę dodatkową (akcje te mogą być przydzielone w całości lub w części przez wprowadzającego w każdej z transz lub nie przydzielone w ogóle w zależności popytu w ofercie).
    
  Osobami uprawnionymi do nabywania Akcji w Transzy Krajowych Inwestorów Detalicznych są osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Polsce niebędące Osobami Amerykańskimi w rozumieniu Regulacji S. Inwestor zamierzający nabyć Akcje Oferowane w TKID powinien złożyć zlecenie kupna w domu maklerskim, który prowadzi jego rachunek papierów wartościowych. Zlecenia na Akcje Oferowane w Transzy Krajowych Inwestorów Detalicznych przyjmowane będą w każdym Punkcie Obsługi Klienta Millennium Domu Maklerskiego S.A
  Zlecenia mogą być składane przez klienta (lub przez pełnomocnika) osobiście w POK, składane drogą telefoniczną (faksową) lub z wykorzystaniem programu internetowego ePROMAK
  Minimalna liczba Akcji Oferowanych w zleceniu kupna wynosi 10 a maksymalna 4.999.
  Płatności za Akcje Oferowane w Transzy Krajowych Inwestorów Detalicznych W momencie składania zlecenia kupna Inwestor powinien posiadać na swoim rachunku inwestycyjnym, środki pieniężne w wysokości równej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych wymienionej w zleceniu kupna oraz maksymalnej ceny z Przedziału Cenowego powiększonej o prowizję maklerską określoną w obowiązujących w MDM tabelach opłat i prowizji. Prowizję maklerską pokrywa inwestor. Różnica pomiędzy kwotą zablokowaną i kwotą pobraną, jako zapłata za Akcje Oferowane, zostanie zwolniona i pozostanie do dyspozycji Inwestora na jego rachunku w dniu rozliczenia transakcji przez KDPW.
  Przydział i deponowanie Akcji Oferowanych w Transzy Krajowych Inwestorów Detalicznych.
  Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Krajowych Inwestorów Detalicznych, zostanie dokonany na sesji GPW.
  W przypadku, gdy popyt na akcje w TKID będzie większy od liczby akcji oferowanych do nabycia w tej transzy, przydział akcji zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji zleceń kupna.
  Przydzielone Akcje Oferowane zostaną przekazane na stosowne rachunki w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od daty dokonania przydziału.
  Prospekt emisyjny OPOCZNO S.A.
  Do obejrzenia powyższego pliku potrzebny jest program Acrobat Reader, można go pobrać ze strony: com/products/acrobat/readstep2.html
   
   
   

  OFERTA PUBLICZNA - ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.

  Informacje o Emitencie
  Zakłady Chemiczne POLICE S.A. są jedną z największych firm chemicznych w Polsce, zaliczanych do grupy podmiotów tzw. Wielkiej Syntezy Chemicznej. Emitent należy również do grona czołowych polskich eksporterów i jest znaczącym europejskim producentem nawozów. Spółka jest wiodącym w Polsce producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych dla rolnictwa i jedynym w naszym kraju wytwórcą bieli tytanowej (dwutlenku tytanu), która znajduje zastosowanie jako komponent produktów wytwarzanych w różnych branżach przemysłu (przemysł farb i lakierów, tworzyw sztucznych, ceramiczny, lekki). Emitent produkuje również wiele substancji chemicznych (chemikaliów), które są wykorzystywane przez podmioty gospodarcze funkcjonujące w innych działach gospodarki.


  Informacje o Emisji
  W ramach Publicznej Oferty oferowanych było 15.000.000 Akcji Serii B („Akcje”) o wartości nominalnej 10,00 zł każda.

  Akcje były oferowane w trzech transzach:
  1. Transza Dużych Inwestorów („TDI”) - 7.500.000 Akcji,
  Minimalna wielkość zapisu: 10 001 akcji - Maksymalna wielkość zapisu 7 500 000 akcji.

  2. Transza Małych Inwestorów („TMI”) - 4.500.000 Akcji,
  Minimalna wielkość zapisu: 10 akcji - Maksymalna wielkość zapisu 10 000 akcji.

  3. Transza Rezerwowa („TR”) - 3.000.000 Akcji.


  W momencie składania zlecenia kupna Inwestor powinien posiadać na swoim rachunku inwestycyjnym w domu maklerskim przyjmującym zlecenie kupna, środki pieniężne w wysokości równej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych wymienionej w zleceniu kupna oraz Ceny Emisyjnej powiększonej o prowizję maklerską określoną w obowiązujących w MDM tabelach opłat i prowizji. Prowizję maklerską pokrywa inwestor. Różnica pomiędzy kwotą zablokowaną i kwotą pobraną, jako zapłata za Akcje Oferowane, zostanie zwolniona i pozostanie do dyspozycji Inwestora na jego rachunku w dniu rozliczenia transakcji przez KDPW.


  Przydział i deponowanie Akcji Oferowanych w Transzy Małych Inwestorów
  Po dokonaniu ewentualnych przesunięć Akcji pomiędzy transzami i zmian wielkości transz przydział Akcji nastąpi na sesji GPW . Sesja GPW planowana jest w dniu 08 lipca 2005 roku. W przypadku zmiany terminu sesji oraz terminu rozliczenia transakcji nowy termin zostanie podany do publicznej wiadomości.
  Przydział Akcji w Transzy Małych Inwestorów zostanie dokonany na mocy postanowień umowy zawartej pomiędzy Emitentem, Oferującym oraz GPW odrębnie dla zapisów złożonych w Okresie Pierwszym i Okresie Drugim, przy założeniu, że w przypadku gdy popyt na Akcje w Transzy Małych Inwestorów będzie wyższy od liczby Akcji zaoferowanych w tej transzy, wówczas średnia stopa alokacji Akcji dla zapisów złożonych w Okresie Pierwszym będzie dwukrotnie wyższa niż średnia stopa alokacji dla zapisów złożonych w Okresie Drugim, przy czym w sytuacji, gdy stopa alokacji dla zapisów złożonych w Okresie Pierwszym miałaby wynosić więcej niż 100%, wówczas zapisy złożone w Okresie Pierwszym zostaną zrealizowane w całości, a pozostałe Akcje oferowane w Transzy Małych Inwestorów zostaną przydzielone, na zasadzie proporcjonalnej redukcji, inwestorom, którzy złożyli zapisy w Okresie Drugim. Stopa alokacji Akcji będzie wyrażona w procentach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  Wszystkie przydzielone w TMI Akcje powinny zostać zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych inwestorów w domach maklerskich, w których złożone zostały zlecenia kupna Akcji, w dniu rozliczenia transakcji, tj. w pierwszym dniu, w którym zostanie przeprowadzona sesja rozliczeniowa w KDPW, następującym po dniu, w którym nastąpi przydział Akcji.


  Prospekt emisyjny Z.Ch. Police S.A. Z.Ch. Police S.A. – oferta publiczna raport analityczny Pobierz


   
   
   

  OFERTA PUBLICZNA - ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.


  Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane były od 3 do 10 października 2005 r.w każdym Punkcie Obsługi Klienta Millennium Domu Maklerskiego S.A.

  Zapisy na akcje można było składać również za pośrednictwem Banku Millennium S.A., zgłaszając się do najbliższego oddziału Millennium lub lub Millennium Prestige.

  Kredyt na zakup akcji ZA Puławy S.A. był oferowany we wszystkich oddziałach Millennium i Millennium Prestige.
  Informacje o Emitencie
  Zakłady Azotowe Puławy S.A. są największym pod względem sprzedaży przedsiębiorstwem w branży nawozowo-chemicznej w Polsce. Firma działa na polskim rynku od 40 lat. Działalność Emitenta prowadzona jest w dwóch podstawowych segmentach: produktów nawozowych oraz produktów nienawozowych (głównie chemikaliów). Podstawowe rynki zbytu dla produktów Emitenta to rynek polski oraz rynek Unii Europejskiej.

  Informacje o Emisji
  W ramach Oferty Publicznej oferowanych było 5 515 000 Akcji serii B.
   
  • Transza Inwestorów Indywidualnych: 1 654 500 akcji, czyli 30% akcji oferowanych
  • Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 3 860 500 akcji, czyli 70% akcji oferowanych

  Terminy przeprowadzenia Oferty Publicznej
  • do 3 października 2005 podanie do publicznej wiadomości Przedziału Cenowego
  • 3 października 2005 otwarcie Publicznej Subskrypcji
  • 3-10 października 2005 przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych
  • 11 października 2005 podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej
  • 14 października 2005 zamknięcie Publicznej Subskrypcji

  Zasady nabywania Akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych
  • Przydział akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych został dokonany za pośrednictwem GPW. W związku z powyższym Inwestor zainteresowany kupnem Akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych mógł złożyć zapis tylko w domu maklerskim, w którym posiada rachunek papierów wartościowych.
  • Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane były w godzinach pracy POK w dniach od 3 do 10 października 2005 r.
  • W ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych inwestor mógł złożyć zapis na dowolną liczbę Akcji Nowej Emisji, jednak nie większą , niż oferowana w tej transzy.
  • Zapis w Transzy Inwestorów Indywidualnych składany jest z maksymalną ceną z Przedziału Cenowego.
  • Zapis na Akcje Nowej Emisji jest nieodwołalny, bezwarunkowy i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń.
  • Zapisy mogą być składane przez klienta (lub przez pełnomocnika) osobiście w POK, składane drogą telefoniczną (lub faksową) lub składane z wykorzystaniem programu internetowego ePROMAK

  Płatności za Akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych
  W momencie składania zlecenia kupna Inwestor powinien posiadać na swoim rachunku inwestycyjnym w domu maklerskim przyjmującym zapisy, środki pieniężne w wysokości równej iloczynowi liczby Akcji Nowej Emisji, na którą inwestor zamierza złożyć zapis, i maksymalnej ceny z Przedziału Cenowego, powiększonej o prowizję maklerską określoną w obowiązujących w MDM tabelach opłat i prowizji. Prowizję maklerską pokrywa inwestor.

  Przydział i deponowanie Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych
  Przydział Akcji Nowej Emisji w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostanie dokonany za pośrednictwem GPW, zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji. Akcje Nowej Emisji zostaną zdeponowane na rachunku papierów wartościowych subskrybenta, z którego opłacany był zapis.

   
   
   

  OFERTA PUBLICZNA - „North Coast S.A.”.  Od 29 marca 2006 r. do 31 marca 2006r., we wszystkich Punktach Obsługi Klientów Millennium Dom Maklerski prowadzone były zapisy na akcje spółki „North Coast S.A.”.

  Subskrypcja akcji została przeprowadzona w następujących terminach:
   
  • 27 marca 2006 r. – początek book buildingu
  • 28 marca 2006 r. godzina 15.00 – koniec book buildingu
  • 29 marca 2006 r. –rozpoczęcie przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej i Transzy Indywidualnej
  • 31 marca 2006 r. – zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej
  • 31 marca 2006 r. – zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Indywidualnej
  • do 7 kwietnia 2006 r. – zamknięcie Publicznej Oferty i przydział Akcji Oferowanych
  Informacje o Emisji
  Oferta dotyczyła 15.000.000 akcji Emitenta o wartości nominalnej 2 grosze każda, w tym:
   
  • 8.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, oferowanych w ramach sprzedaży,
  • 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, oferowanych w ramach subskrypcji.

  Akcje Serii B i Akcje Serii C oferowane były łącznie w ramach Publicznej Oferty bez ich rozróżniania na etapie składania zapisów przez inwestorów. W konsekwencji inwestorom składającym zapisy w ramach Publicznej Oferty mogły być przydzielone zarówno Akcje Serii B jak i Akcje Serii C.

  Akcje w Publicznej Ofercie oferowane były w dwóch transzach:
   
  • Transzy Indywidualnej, w której oferowanych jest 3.000.000 Akcji Oferowanych oraz
  • Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest 12.000.000 Akcji Oferowanych.

  Maksymalna cena Akcji Oferowanych została ustalona na 3,90 zł.

  Ostateczna cena Akcji Oferowanych została ustalona przed rozpoczęciem zapisów na Akcje Oferowane na podstawie rezultatów badania popytu na akcje.

  Przed rozpoczęciem zapisów w Transzy Instytucjonalnej Oferujący przeprowadził działania marketingowe, tzw. book building – proces tworzenia „księgi popytu” na Akcje Oferowane w ramach tej transzy, mające na celu:
   
  • zdefiniowanie inwestorów zainteresowanych objęciem Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie,
  • określenie potencjalnego popytu na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej.

  Transza Indywidualna

  Osobami uprawnionymi do składania zapisów na akcje w Transzy Indywidualnej były osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, będące zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178). Nierezydenci zamierzający złożyć zapis na akcje winni zapoznać się z odpowiednimi przepisami kraju swego pochodzenia.

  Inwestor mógł złożyć zapis na co najmniej 1 akcję i nie więcej niż 50.000 akcji. W przypadku złożenia zapisu na więcej niż 50.000 akcji zapis będzie uważany za opiewający na 50.000 akcji.

  Transza Instytucjonalna

  Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej były osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, będące zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178). Nierezydenci zamierzający złożyć zapis na akcje winni zapoznać się z odpowiednimi przepisami kraju swego pochodzenia.
  Zapisy na akcje składane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym, odrębnie na rzecz poszczególnych zarządzanych przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, stanowią w rozumieniu Prospektu zapisy odrębnych inwestorów.
  Osobami uprawnionymi do składania zapisów na akcje w Transzy Instytucjonalnej byli inwestorzy, do których zostały skierowane przez Oferującego zaproszenia do złożenia zapisów (na podstawie Listy Wstępnego Przydziału), w którym zostanie określona liczba akcji, na którą powinien opiewać zapis.
  Ponadto do złożenia zapisów na akcje w Transzy Instytucjonalnej uprawnieni byli inwestorzy, do których nie zostało skierowane zaproszenie do złożenia zapisów, jednakże pod warunkiem, że złożą zapis (lub zapisy) opiewający na więcej niż 200.000 akcji.
  Minimalna wielkość zapisu nie dotyczyła inwestorów składających zapisy na podstawie zaproszeń skierowanych przez Oferującego pod warunkiem, że złożą zapis na liczbę akcji nie mniejszą, niż wskazana w zaproszeniu.

  Inwestor mógł złożyć zapis na co najmniej 1 akcję i nie więcej niż liczba akcji wymieniona w zaproszeniu do złożenia zapisu wystosowanym przez Oferującego. W przypadku złożenia zapisu na mniejszą liczbę akcji niż wymieniona w zaproszeniu do złożenia zapisu inwestor nie będzie objęty preferencjami w przydziale akcji, o których mowa w pkt. 3.2.3.4. Prospektu. W przypadku złożenia zapisu na większą liczbę akcji niż wymieniona w zaproszeniu do złożenia zapisu inwestorowi zostanie przydzielona liczba akcji wskazana w zaproszeniu, a w przypadku nadsubskrypcji w tej Transzy, nie zrealizowana część zapisu będzie objęta preferencjami w przydziale akcji, o których mowa w pkt. 3.2.3.4. Prospektu.
  Inwestor, który nie otrzymał zaproszenia do złożenia zapisu mógł złożyć zapis na co najmniej 200.000 akcji i nie więcej niż liczba akcji oferowana w Transzy Instytucjonalnej. W przypadku złożenia zapisu na większą liczbę akcji niż liczba akcji oferowana w Transzy Instytucjonalnej zapis taki będzie traktowany jak zapis na liczbę Akcji Oferowanych w Transzy Instytucjonalnej.  Analiza North Coast Pobierz
  Formularz zapisu Pobierz
   
  Szczegółowe informacje dotyczące subskrypcji Akcji Serii C oraz sprzedaży Akcji Serii B znajdują się w prospekcie emisyjnym.
   
  Uwaga:

  Niniejsza informacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o ofercie sprzedaży jego akcji jest opublikowany prospekt emisyjny North Coast S.A., dostępny w Punktach Obsługi Klientów Millennium Dom Maklerskioraz na stronie internetowej: Spółki North Coast S.Aoraz Millennium Domu Maklerskiego S.A.

  Do obejrzenia prospektu w formie elektronicznej potrzebny jest program Acrobat Reader, można go pobrać ze strony: ADOBE

  Prospekt emisyjny North Coast S.A.  Do obejrzenia powyższych plików potrzebny jest program Acrobat Reader, można go pobrać ze strony: com/products/acrobat/readstep2.html

   


   
   

  OFERTA PUBLICZNA - Eurofilms S.A.

  Od dnia 31 maja 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku we wszystkich Punktach Obsługi Klientów Millennium Dom Maklerski prowadzone były zapisy na akcje spółki Eurofilms S.A.

  Informacje o Emitencie

  Eurofilms S.A. z siedzibą w Warszawie jest drugim co do wielkości na polskim rynku producentem folii stretch (rozciągliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach), producentem folii termokurczliwej PVC (służącej m.in. do pakowania produktów spożywczych), oraz dystrybutorem folii polipropylenowej BOPP (używanej głównie do produkcji opakowań).

  Harmonogram oferty

  Publiczna oferta akcji została przeprowadzona w następujących terminach:
   
  • 29 maja 2006 r. – początek book buildingu
  • 30 maja 2006 r. godzina 15.00 – koniec book buildingu
  • 31 maja 2006 r. – rozpoczęcie publicznej subskrypcji oraz przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej
   i Transzy Indywidualnej
  • 2 czerwca 2006 r. – zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej
  • 2 czerwca 2006 r. – zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Indywidualnej
  • do 9 czerwca 2006 r. – zamknięcie Publicznej Oferty i przydział Akcji Oferowanych
  Informacje o Emisji
  Publiczna oferta dotyczyła 8.053.306 akcji Emitenta o wartości nominalnej 60 groszy każda, w tym:
   
  • 4.026.653 akcji zwykłych na okaziciela serii D, oferowanych w ramach subskrypcji;
  • 3.173.183 akcji zwykłych na okaziciela serii B1 i 853.470 akcji zwykłych na okaziciela serii C, oferowanych w ramach sprzedaży.

  Akcje Serii B1, Akcje Serii C i Akcje Serii D oferowane były łącznie w ramach Publicznej Oferty bez ich rozróżniania na etapie składania zapisów przez inwestorów. W konsekwencji inwestorom składającym zapisy w ramach Publicznej Oferty mogły być przydzielone zarówno Akcje Serii B1, C, jak i Akcje Serii D.

  Akcje w Publicznej Ofercie oferowane były w dwóch transzach:
   
  • Transzy Indywidualnej, w której oferowanych było 1.553.306 Akcji Oferowanych oraz
  • Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych było 6.500.000 Akcji Oferowanych.

  Maksymalna cena Akcji Oferowanych została ustalona na 5,50 zł.

  Ostateczna cena Akcji Oferowanych została ustalona przed rozpoczęciem zapisów na Akcje Oferowane na podstawie rezultatów badania popytu na akcje.

  Przed rozpoczęciem zapisów w Transzy Instytucjonalnej Oferujący przeprowadzono działania marketingowe, tzw. book building – proces tworzenia „księgi popytu” na Akcje Oferowane w ramach tej transzy, mające na celu:
   
  • zdefiniowanie inwestorów zainteresowanych objęciem Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie,
  • określenie potencjalnego popytu na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej.

  Transza Indywidualna

  Osobami uprawnionymi do składania zapisów na akcje w Transzy Indywidualnej były osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, będące zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178). Nierezydenci zamierzający złożyć zapis na akcje winni zapoznać się z odpowiednimi przepisami kraju swego pochodzenia.

  Inwestor mógł złożyć zapis na co najmniej 1 akcję i nie więcej niż 50.000 akcji. W przypadku złożenia zapisu na więcej niż 50.000 akcji zapis był uważany za opiewający na 50.000 akcji.

  Transza Instytucjonalna

  Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej były osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, będące zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178). Nierezydenci zamierzający złożyć zapis na akcje winni zapoznać się z odpowiednimi przepisami kraju swego pochodzenia.

  Zapisy na akcje składane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym, odrębnie na rzecz poszczególnych zarządzanych przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, stanowią w rozumieniu Prospektu zapisy odrębnych inwestorów.

  Osobami uprawnionymi do składania zapisów na akcje w Transzy Instytucjonalnej byli inwestorzy, do których zostały skierowane przez Oferującego zaproszenia do złożenia zapisów (na podstawie Listy Wstępnego Przydziału), w którym zostanie określona liczba akcji, na którą powinien opiewać zapis.

  Ponadto do złożenia zapisów na akcje w Transzy Instytucjonalnej uprawnieni byli inwestorzy, do których nie zostało skierowane zaproszenie do złożenia zapisów, jednakże pod warunkiem, że złożą zapis (lub zapisy) opiewający na więcej niż 150.000 akcji.

  Minimalna wielkość zapisu nie dotyczyła inwestorów składających zapisy na podstawie zaproszeń skierowanych przez Oferującego pod warunkiem, że złożuli zapis na liczbę akcji nie mniejszą, niż wskazana w zaproszeniu.

  Inwestor mógł złożyć zapis na co najmniej 1 akcję i nie więcej niż liczba akcji wymieniona w zaproszeniu do złożenia zapisu wystosowanym przez Oferującego. W przypadku złożenia zapisu na mniejszą liczbę akcji niż wymieniona w zaproszeniu do złożenia zapisu inwestor nie był objęty preferencjami w przydziale akcji, o których mowa w pkt. 5.2.3.4. części IV Prospektu. W przypadku złożenia zapisu na większą liczbę akcji niż wymieniona w zaproszeniu do złożenia zapisu inwestorowi zostanie przydzielona liczba akcji wskazana w zaproszeniu, a w przypadku nadsubskrypcji w tej Transzy, niezrealizowana część zapisu była objęta preferencjami w przydziale akcji, o których mowa w pkt. 5.2.3.4. części IV Prospektu.

  Inwestor, który nie otrzymał zaproszenia do złożenia zapisu mógł złożyć zapis na co najmniej 150.000 akcji i nie więcej niż liczba akcji oferowana w Transzy Instytucjonalnej. W przypadku złożenia zapisu na większą liczbę akcji niż liczba akcji oferowana w Transzy Instytucjonalnej zapis taki był traktowany jak zapis na liczbę Akcji Oferowanych w Transzy Instytucjonalnej.


   
  Uwaga:

  Niniejsza informacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o ofercie sprzedaży jego akcji jest opublikowany prospekt emisyjny Eurofilms S.A., dostępny w Punktach Obsługi Klientów Millennium Dom Maklerski
   
  Do obejrzenia prospektu w formie elektronicznej potrzebny jest program Acrobat Reader, można go pobrać ze strony: ADOBE

  Prospekt emisyjny Eurofilms S.A. Pobierz

  Aneks nr. 1 do Prospektu Emisyjnego Eurofilms S.A. Pobierz

  Analiza Eurofilms S.A. Pobierz


  Komunikat spółki Eurofilms S.A. Pobierz
   
   
   

  Publiczna Oferta akcji ACTION S.A.  Harmonogram oferty publicznej
  Publiczna oferta akcji została przeprowadzona w następujących terminach:
   
  • 4-5 lipca 2006 Proces budowy księgi popytu
  • 5 lipca 2006 Publikacja ceny emisyjnej
  • 6-7 lipca 2006 Zapisy inwestorów w obu transzach
  • do 14 lipca 2006 Przydział akcji


  Wysokość ceny emisyjnej ACTION S.A. Pobierz

  Struktura oferty publicznej
  Oferta publiczna akcji składała się z 4,5 mln nowych akcji (seria B).

  Oferta publiczna podzielona była na dwie transze:
  • transzę inwestorów indywidualnych: 900.000 akcji (20% oferowanych)
  • transzę inwestorów instytucjonalnych: 3.600.000 akcji (80% oferowanych)
  Po ofercie w rękach nowych inwestorów znalazło się ponad 27,4% akcji Spółki.

  Zapisy na akcje

  Zapisy na akcje Spółki trwały od 6 do 7 lipca 2006 r. i były przyjmowane w Punktach Obsługi Klientów Millennium Dom Maklerski oraz Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP.

  Prospekt emisyjny ACTION S.A. Pobierz

  Aneks nr. 1 do Prospektu Emisyjnego ACTION S.A. Pobierz

  Aneks nr. 2 do Prospektu Emisyjnego ACTION S.A. Pobierz

  Raport analityczny IPO ACTION S.A. Pobierz

   


   
   

  Publiczna Oferta akcji FAMUR S.A.

  Harmonogram oferty publicznej
  Publiczna oferta akcji została przeprowadzona w następujących terminach:
   
  • do 17 lipca 2006r. – Publikacja przedziału cenowego
  • 18-21 lipca 2006r. – Przyjmowanie zapisów w Transzy Indywidualnej
  • 20-21 lipca 2006r. – Przyjmowanie deklaracji w ramach book buildingu (w ostatnim dniu do godziny 15:00)
  • do 23 lipca 2006r. - Publikacja ceny emisyjnej
  • 24-26 lipca 2006r. – Przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej
  • do 2 sierpnia 2006r. – Zamknięcie Publicznej Oferty i przydział Akcji Oferowanych
    
  Cena emisyjna akcji serii B oraz cena sprzedaży akcji serii A jest jednakowa i została ustalona w dniu 23 lipca 2006r. na 330 zł (trzysta trzydzieści złotych) za jedną akcję .

  Komunikat - Cena emisyjna Akcji


  Oferta kredytowa na zakup akcji FAMUR S.A.
  Bank Millennium SA przygotował specjalną ofertę, której celem jest umożliwienie Klientom nabycie akcji spółki FAMUR S.A. z wykorzystaniem środków pochodzących z kredytu.

  Kredyt na zakup akcji FAMUR S.A. oferowany był w dniach od 18 do 21 lipca br. we wszystkich oddziałach Banku Millennium.

  Bank Millennium kredytował zakup do wysokości 2-krotnej wartości wkładu własnego! (dźwignia kredytowa 200%)

  Jako wkład własny Państwa posłużyły środki zgromadzone na koncie osobistym w Banku lub na rachunku inwestycyjnym w Millennium Domu Maklerskim

  Zalety oferty:
  • prowizja przygotowawcza liczona od kwoty przyznanego kredytu – od 0,2%
  • oprocentowanie kredytu:
   • od dnia uruchomienia kredytu do dnia przydziału akcji – O%
   • od dnia przydziału akcji - oprocentowanie w wysokości WIBOR 1M + 1,5 p.p.
  • minimalna kwota kredytu - 20.000 zł
  • odsetki płatne miesięcznie
  • maksymalny okres kredytowania - 12 miesięcy
  • spłata jednorazowa - możliwość częściowej i całkowitej wcześniejszej spłaty


  Struktura oferty publicznej
  Publiczna Oferta składała się z:
   
  • 458.310 Akcji Serii B oferowanych przez Zarząd w ramach subskrypcji oraz
  • 430.000 Akcji Serii A oferowanych do sprzedaży przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
  Akcje w Publicznej Ofercie oferowane były w dwóch transzach::
  • Transzy Indywidualnej (178.310 akcji) oraz
  • Transzy Instytucjonalnej (710.000 akcji).

  Zapisy na akcje Spółki trwały:
  • od 18 do 21 lipca 2006r. (Transza Indywidualna) oraz
  • od 24 do 26 lipca 2006r. (Transza Instytucjonalna).


  Zapisy były przyjmowane w Punktach Obsługi Klientów Millennium Dom Maklerski.
  Niniejsza informacja nie stanowi oferty nabycia papierów wartościowych i ma wyłącznie charakter promocyjny


  Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o publicznej ofercie akcji FAMUR S.A jest Prospekt Emisyjny FAMUR S.A. dostępny:
   

Organizacje