Wydawca treści

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Informacje dla akcjonariuszy

Sekcja zawiera informacje o walnych zgromadzeniach akcjonariuszy oraz innych zdarzeniach korporacyjnych.

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Aktywacja usług zdalnych

Informacja o zasadach uzyskiwania dostępu do usług internetowych oraz telefonicznych świadczonych przez Millennium Dom Maklerski

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

Aktywacja usług zdalnych

Informacja

o zasadach uzyskiwania dostępu do usług internetowych oraz telefonicznych świadczonych przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A.

 

(zawiera informacje dodatkowe dla klientów Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. wg stanu na dzień 1 kwietnia 2019 r.)

 

I. Dostęp do usług świadczonych przez Internet oraz telefonicznie

 • umowy zawierane od 25 lipca 2006 r.

Jeśli Inwestor zawiera z Biurem Maklerskim Banku Millennium S.A. (zwanym dalej Biurem Maklerskim) „Umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków” (zwaną dalej Umową) – na podstawie tej Umowy Inwestor otrzymuje dostęp do usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu oraz telefonicznie.

W przypadku usług internetowych - nie ma konieczności składania odrębnych wniosków o nadanie uprawnień do tych usług, o ile dostęp do tych usług uzyskuje właściciel rachunku inwestycyjnego. Wymagane jest natomiast złożenie odrębnego wniosku o nadanie uprawnień internetowych pełnomocnikowi do rachunku inwestycyjnego. Usługi internetowe świadczone są z wykorzystaniem:

  • aplikacji ePromakPlus (w dokumentach oficjalnych zwanej Serwisem maklerskim) służącej do składania zleceń, dyspozycji i wniosków,
  • Serwisu informacyjnego stanowiącego część strony www.millenniumbm.pl i zawierającego informacje dedykowane wyłącznie klientom Biura Maklerskiego,
  • programu Statica - dodatkowego programu dedykowanego do obserwacji notowań w Internecie, na komputerach stacjonarnych, laptopach,  a także na urządzeniach mobilnych, np. telefonach komórkowych i tabletach.

Na podstawie Umowy Inwestor otrzymuje dostęp do wszelkich informacji udostępnianych przez Biuro Maklerskie bezpłatnie. Dostęp do informacji płatnych wymaga wypełnienia odpowiedniego wniosku, który może zostać złożony w Punkcie Obsługi Klienta (zwanym dalej POK), telefonicznie lub w aplikacji ePromakPlus.

Szczegółowy sposób korzystania z usług internetowych opisany jest w „Instrukcji korzystania z Serwisu maklerskiego oraz Serwisu informacyjnego Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A.ego” dostępnej w Serwisie informacyjnym pod linkiem Instrukcja internetowa oraz w Komunikacie Obsługa dyspozycji zdalnych zawierającym aktualną treść Instrukcji internetowej i dostępnym na stronie www.millenniumbm.pl, w zakładce „Regulacje i opłaty” – „Komunikaty”.

Szczegółowy sposób korzystania z usług telefonicznych został opisany w Serwisie informacyjnym pod linkiem Instrukcja telefoniczna oraz w Komunikacie Obsługa dyspozycji zdalnych dostępnym na stronie www.millenniumbm.pl w zakładce „Regulacje i opłaty” – „Komunikaty”.

 

 • umowy zawarte przed 25 lipca 2006 r. oraz umowy, na których nie zostały uruchomione usługi internetowe lub telefoniczne

Inwestor może otrzymać dostęp do usługi internetowej oraz telefonicznej pod warunkiem zaktualizowania Umowy (zawarcia nowej wersji Umowy). W przypadku zawarcia nowej Umowy obowiązują identyczne zasady uzyskiwania dostępu do usługi internetowej i telefonicznej, jak opisane powyżej. Sposób aktualizowania Umowy został przedstawiony na ogólnodostępnej stronie internetowej Biura Maklerskiego w sekcji pod nazwą „Aktualizacja umowy”.

 

II. Odbiór loginów i haseł w POK

Jeśli Inwestor zawiera Umowę bezpośrednio w POK - łącznie z Umową otrzyma:

 • w przypadku usług internetowych:
 1. Kopertę z hasłem do aplikacji ePromakPlus,
 2. Kartę informacyjną zawierającą login do aplikacji ePromakPlus oraz login i hasło do Serwisu informacyjnego.

Dostęp do programu Statica nadawany jest na podstawie odrębnego wniosku, który może zostać złożony w POK, telefonicznie lub w aplikacji ePromakPlus. Login i hasło do programu Statica przesyłane są za pośrednictwem aplikacji ePromakPlus

 • w przypadku usługi telefonicznej:
 1. Formularz z hasłem telefonicznym (w POK Inwestor może samodzielnie ustalić hasło, którym będzie się identyfikować, składając zlecenia, dyspozycje i wnioski telefoniczne).

Hasła do usług internetowych oraz usługi telefonicznej odebrane w POK są aktywne (można w pełni korzystać z tych usług).

 

III. Odbiór loginów i haseł poza POK

Jeśli Inwestor zawiera z Biurem Maklerskim Umowę w oddziale Banku Millennium S.A. lub drogą korespondencyjną, to nie otrzymuje loginów i haseł w momencie zawarcia Umowy. Dane identyfikacyjne przekazywane są Inwestorowi w następujący sposób:

 • w przypadku usług internetowych:
  • w przypadku, gdy Inwestor podał numer telefonu komórkowego:
 1. login do aplikacji ePromakPlus – listem poleconym na adres korespondencyjny,
 2. hasło do aplikacji ePromakPlus – w wiadomości SMS. Otrzymane hasło nie jest aktywne – przed próbą logowania do aplikacji ePromakPlus należy je aktywować zgodnie z zasadami zawartymi w części IV niniejszej informacji,
 3. login i hasło do Serwisu informacyjnego – listem poleconym na adres korespondencyjny. Otrzymane hasło jest aktywne;
  • w przypadku, gdy Inwestor nie podał numeru telefonu komórkowego:
 1. login do aplikacji ePromakPlus – listem poleconym na adres korespondencyjny,
 2. hasło do aplikacji ePromakPlus – odrębnym listem poleconym na adres korespondencyjny. Otrzymane hasło nie jest aktywne – przed próbą logowania do aplikacji ePromakPlus należy je aktywować zgodnie z zasadami zawartymi w części IV niniejszej informacji,
 3. login i hasło do Serwisu informacyjnego – listem poleconym na adres korespondencyjny. Otrzymane hasło jest aktywne;
  • login i hasło do programu Statica przesyłane są za pośrednictwem aplikacji ePromakPlus;
 • w przypadku usługi telefonicznej:
  • hasło telefoniczne przesyłane jest za pośrednictwem aplikacji ePromakPlus. Otrzymane hasło jest aktywne.

 

IV. Aktywacja haseł.

W przypadku konieczności aktywacji hasła internetowego do aplikacji ePromakPlus lub hasła telefonicznego Inwestor powinien zadzwonić pod jeden z poniższych numerów telefonów:

- Warszawa:                          801 601 601;          22 598 26 87;

Podczas procesu aktywacji hasła internetowego lub telefonicznego Inwestor powinien mieć dostęp do zawartej z Biurem Maklerskim Umowy.

Aktywacja haseł wykonywana jest przez pracownika Biura Maklerskiego po udzieleniu przez Inwestora poprawnych odpowiedzi na zadane pytania. Pytania mogą dotyczyć danych personalnych Inwestora, numeru rachunku inwestycyjnego oraz rodzaju i szczegółów usług, z których Inwestor korzysta.

 

V. Zmiana haseł

 • zmiana hasła do aplikacji ePromakPlus

Aplikacja ePromakPlus wymusza zmianę hasła podczas pierwszego logowania.

Z uwagi na możliwość składania zleceń oraz innych dyspozycji na rachunek Inwestora - zaleca się regularną samodzielną zmianę hasła internetowego do aplikacji ePromakPlus. Hasło internetowe do aplikacji ePromakPlus można zmienić, klikając w tej aplikacji w ikonę zmiany hasła (ikona zawiera rysunek kłódki).

W przypadku utraty hasła do aplikacji ePromakPlus – o zmianę hasła można się zwrócić w następujący sposób:

(1) w POK (hasło zostanie przekazane w POK);

(2) korespondencyjnie - poprzez przesłanie wniosku o ustalenie i przesłanie nowego hasła (wymagane jest notarialne potwierdzenie podpisu Inwestora, natomiast sposób przekazania hasła zostaje określony we wniosku);

(3) składając wniosek o zmianę hasła drogą telefoniczną (wymagane jest w takim przypadku podanie aktualnego hasła telefonicznego). Pracownik Biura Maklerskiego poinformuje o dostępnym sposobie przekazania hasła;

(4) poprzez podpisanie w placówce Banku Millennium Umowy w zakresie ustalania warunków obsługi dyspozycji telefonicznych i internetowych zawierającej wniosek o nadanie uprawnień do usługi internetowej, przy czym możliwość taka dotyczy jedynie klientów Banku Millennium, którzy podpisali oświadczenie o korzystaniu z usług Banku Millennium w trybie agenta Biura Maklerskiego (obowiązują zasady przekazania hasła określone w cz. III niniejszej informacji);

 • zmiana hasła do Serwisu informacyjnego

Serwis informacyjny nie posiada mechanizmów wymuszających zmianę hasła.

Mimo iż Serwis informacyjny nie przechowuje indywidualnych informacji o Inwestorze oraz nie ma w nim możliwości składania zleceń - zaleca się regularną zmianę hasła internetowego do Serwisu informacyjnego.

Hasło do Serwisu informacyjnego można zmienić w Serwisie informacyjnym w zakładce „Narzędzia” - „Zmiana hasła”;

W przypadku utraty hasła do Serwisu informacyjnego o zmianę hasła można się zwrócić w następujący sposób:

(1) w POK;

(2) korespondencyjnie - poprzez przesłanie wniosku o ustalenie nowego hasła (z adresu e-mail podanego wcześniej Domowi Maklerskiemu);

(3) składając wniosek o przywrócenie hasła startowego drogą telefoniczną (wymagane jest w takim przypadku podanie aktualnego hasła telefonicznego);

(4) poprzez złożenie wniosku w aplikacji ePromakPlus.

W przypadkach (1) – (4) zostanie przywrócone hasło startowe, czyli hasło, które zostało ustalone w momencie uzyskiwania dostępu do Serwisu informacyjnego po raz pierwszy;

 • zmiana hasła do programu Statica

Inwestor nie ma możliwości samodzielnej zmiany hasła do programu Statica.

W celu wymiany hasła do programu Statica Inwestor powinien złożyć odpowiedni wniosek telefoniczny lub internetowy w aplikacji ePromakPlus lub przesłać wniosek o zmianę hasła drogą korespondencyjną (z adresu e-mail podanego wcześniej Domowi Maklerskiemu).

Nowe hasło do programu Statica przesyłane jest zawsze za pośrednictwem aplikacji ePromakPlus;

 • zmiana hasła telefonicznego

Inwestor nie ma możliwości samodzielnej zmiany hasła telefonicznego.

O zmianę hasła telefonicznego można się zwrócić w następujący sposób:

(1) bezpośrednio w POK (w takim przypadku Inwestor ustala hasło telefoniczne na zasadach określonych w części II niniejszej instrukcji),

(2) korespondencyjnie - poprzez przesłanie formularza z nowym hasłem (wymagane jest notarialne potwierdzenie podpisu Inwestora);

(3) korespondencyjnie - poprzez przesłanie wniosku o ustalenie i przesłanie nowego hasła telefonicznego (wymagane jest notarialne potwierdzenie podpisu Inwestora, natomiast sposób przekazania hasła zostaje określony we wniosku);

(4) poprzez złożenie wniosku w aplikacji ePromakPlus (sposób przekazania hasła zostaje określony we wniosku).

(5) poprzez podpisanie w placówce Banku Millennium Umowy w zakresie ustalania warunków obsługi dyspozycji telefonicznych i internetowych zawierających wniosek o nadanie uprawnień do usługi telefonicznej, przy czym możliwość taka dotyczy jedynie klientów Banku Millennium, którzy podpisali oświadczenie o korzystaniu z usług Banku Millennium w trybie agenta Biura Maklerskiego (obowiązują zasady przekazania hasła określone w cz. III niniejszej informacji),

W przypadkach (3) – (5) nowe hasło telefoniczne ustala Biuro Maklerskie.

Organizacje