Wydawca treści

Bezpieczeństwo

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

Informacje dla akcjonariuszy

Sekcja zawiera informacje o walnych zgromadzeniach akcjonariuszy oraz innych zdarzeniach korporacyjnych.

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków

Aktywacja usług zdalnych

Informacja o zasadach uzyskiwania dostępu do usług internetowych oraz telefonicznych świadczonych przez Millennium Dom Maklerski

Zasilenie rachunku

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi wpłat oraz przelewów dokonywanych na rachunki inwestycyjne ...

Promocje

Pakiet Prestige, Pakiet Student

ABC rynku

AKCJA Jest to udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Posiada ona wartość ...

Pożyteczne linki

Instytucje rynku kapitałowego ...

Edukacja

Poniższe materiały pochodzą ze strony Giełdy Papierów Wartościowych S. A. ...

System UTP

Nowe typy zleceń w UTP Nowy sposób obsługi zleceń typu PKC (Market Order) Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym ...

Aktualizacja umowy

Informacja o sposobie aktualizacji Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunkówA. Biuro Maklerskie zachęca Inwestorów, którzy zawarli Umowę o świadczenie usług maklerskich w wersji nieumożliwiającej klientom składanie za pomocą kanałów elektronicznych wszelkich oświadczeń (w tym oświadczeń dotyczących zawierania umów, aneksów do umów oraz załączników do przelewów), do jej aktualizacji do najnowszej wersji. W szczególności powinni tego dokonać Inwestorzy, którzy zawarli Umowę o świadczenie usług maklerskich przed 25 lipca 2006 r.  Aktualizację umowy można przeprowadzić w następujący sposób:


1) aktualizacja umowy bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta POK w Warszawie 

Na skutek dokonanej w POK aktualizacji umowy Inwestor otrzyma również dostęp do serwisu internetowego Biura Maklerskiego oraz hasło do usług świadczonych telefonicznie (jeśli nie posiada takiego dostępu), co umożliwi Inwestorowi składanie wszelkich dyspozycji do rachunku inwestycyjnego w sposób zdalny (bez konieczności wizyty w POK).

2) aktualizacja umowy drogą korespondencyjną:

  • z potwierdzeniem podpisu Inwestora na umowie przez notariusza,
  • z potwierdzeniem podpisu Inwestora na umowie przez pracownika Biura Maklerskiego na podstawie wzoru podpisu posiadanego przez Biuro Maklerskie.


W obu przypadkach aktualizacji dokonywanej drogą korespondencyjną prosimy o sprawdzenie aktualności danych osobowych przekazanych do Biura Maklerskiego. Sprawdzenia tego można dokonać, porównując aktualne dane osobowe z posiadaną dokumentacją (zawarte umowy lub złożone formularze aktualizacji danych osobowych). Klienci, którzy aktywowali możliwość składania zleceń telefonicznych, mogą dokonać sprawdzenia aktualności danych również drogą telefoniczną, dzwoniąc pod dowolny numer udostępniony przez Millennium Dom Maklerski do składania zleceń telefonicznych. Niezbędne będzie w takim przypadku posłużenie się aktualnym hasłem telefonicznym.

Posiadanie przez Biuro Maklerskie aktualnych danych osobowych Inwestora jest warunkiem dokonania poprawnej aktualizacji umowy droga korespondencyjną. W przypadku gdy posiadane przez Biuro Maklerskie dane osobowe Inwestora nie są aktualne, przed przesłaniem do Biura Maklerskiego umowy Inwestor powinien dokonać ich aktualizacji. Można tego dokonać w następujący sposób:

  • Inwestorzy, którzy posiadają aktywne usługi internetowe – aktualizacji części danych osobowych można dokonać w sekcji Wnioski w aplikacji ePromakPlus,
  • Inwestorzy, którzy posiadają aktywne usługi telefoniczne – aktualizacji części danych można dokonać telefonicznie do podaniu aktualnego hasła telefonicznego,
  • Inwestorzy, którzy nie posiadają aktywnych żadnych usług zdalnych – aktualizacji wszystkich danych można dokonać poprzez wypełnienie formularza aktualizacji danych, potwierdzenie swego podpisu na tym formularzu u notariusza, a następnie przesłanie formularza do Biura Maklerskiego wraz z aktualizowaną umową.
  • Inwestorzy, którzy posiadają konto osobiste Prestige w Banku Millennium lub konto osobiste Bankowości Prywatnej oraz złożyli w Banku Millennium Oświadczenie o korzystaniu z usług Biura Maklerskiego za pośrednictwem Banku Millennium – aktualizacji wszystkich danych na formularzu aktualizacji danych można dokonać zza pośrednictwem doradcy w Centrum Finansowym Banku Millennium (doradca potwierdzi podpis na formularzu, a następnie prześle go do Biura Maklerskiego).


Na skutek dokonanej drogą korespondencyjną aktualizacji umowy Inwestor, który nie posiada dostępu do usług zdalnych, otrzyma dostęp do serwisu internetowego Biura Maklerskiego oraz hasło do usług świadczonych telefonicznie, co umożliwi Inwestorowi składanie wszelkich dyspozycji do rachunku inwestycyjnego w sposób zdalny (bez konieczności wizyty w POK), przy czym dane do zalogowania się do serwisu internetowego oraz hasło telefoniczne będą przesłanie Inwestorowi: 

  • w formie wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego (jeśli został podany uprzednio lub będzie podany w formularzu aktualizacji danych Inwestora) lub
  • korespondencyjnie (jeśli numer telefonu komórkowego nie został podany).
     

Hasła otrzymane korespondencyjnie należy aktywować. Sposób aktywacji opisany jest w następującym pliku

B. Inwestorzy, którzy zawarli umowę o świadczenie usług maklerskich począwszy od 25 lipca 2006 r. ale nie aktywowali dotąd usług zdalnych - powinni dokonać ich aktywacji poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w sposób opisany w części A (odpowiednio dla aktualizacji umowy).

C. Inwestorzy, którzy zawarli umowę o świadczenie usług maklerskich począwszy od 25 lipca 2006 r. i aktywowali usługi zdalne - nie muszą dokonywać żadnych czynności w celu korzystania z usług świadczonych zdalnie przez Biuro Maklerskie.

Organizacje